Privatlivspolitikk

Den juridiske enget ansvarlig for behandlingen av dine personopplysning er:
Formål
Formålet med å behandle disse personopplysningene er å yte kvalifisert samarbeid, oppfylle våre kundeforpliktelser, eller leve opp til RISMA Systems rettslige forpliktelser.

Kategorier av personopplysninger
Vi behandler navn, kontaktopplysninger (telefonnummer & e-post), tittel, virksomhet og mailkorrespondanse med den registrerte.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler disse opplysningene på følgende behandlingsgrunnlag: GDPR art. 6.1.F (legitim interesse). Det er å forvente at RISMA Systems i et inngått samarbeid kan kontakte relevante personer.

Mottagere
Personopplysningene videreformidles ikke.

Oppbevaring
Vi oppbevarer personopplysninger så lenge arbeidsforholdet eksisterer, og deretter ytterligere fem år (jf. bokføringsloven).

Formål
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med jobbsøking til det formål å vurdere og utvelge kandidtater for ansettelse.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler disse opplysningene på følgende behandlingsgrunnlag: GDPR art. 6.1.F (legitim interesse). Det er å forvente at RISMA Systems behandler de personopplysninger som frivillig er innsendes av jobbsøker med henblikk på ansettelse.

Kategorier av personopplysninger
Vi innsamler og oppbevarer personopplysninger når en jobbsøknad mottages. Hvilke opplysninger vi behandler avhenger av den søkte stilling. Det kan eksempelvis være:

- Identifikasjonsoplysninger, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-post.  
-Andre opplysninger som fremgår av CV og søknad.

Vi anbefaler at det ikke innsendes følsomme opplysninger. Dette inkluderer blant annet data omkring religion, rase eller etnisk bakgrunn, medlemskap i fagforeninger eller politiske organisasjoner, seksualitet, og helseopplysninger.

Mottagere
Personopplysninger videreformidles ikke.

Oppbevaring
Jobbsøknader lagres til stillingen er besatt, med mindre det er gitt samtykke til annet. For personer som blir ansatt, vil personopplysninger deretter overgå til en personalemappe etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.  Her oppbevares disse     opplysningene inntil fem år etter at ansettelsesforholdet opphører.
Formål
-Personopplysninger brukes til markedsføringsmessige formål, slik som å stille hjemmesidens funksjonaliteter til rådighet, optimere vår hjemmeside og dens brukervennlighet, samt å føre statistikk over antall besøkende. Videre er formålet med behandling å kunne optimere vår kommunikasjon med deg på bakgrunn av dine interesse- og fokusomårder, samt å levere relevant materiale i form av blant annet nyhetsbrev og telefonkontakt.

Behandlingsgrunnlag
Vi behandler disse opplysningene på følgende behandlingsgrunnlag: GDPR art. 6.1.F (legitim interesse). Denne behandlingen er nødvendig for å ivareta vår interesse om kontunerlig å forbedre RISMA Systems’ hjemmeside og markedsføringen av våre løsninger. Det er således forventlig at RISMA behandler relevante personopplysninger for å imøtekomme ditt ønske om å komme i kontakt med iss, delta i våre arrangementer, og/eller motta markedsføringsmateriale.

Kategorier av personopplysninger
Gjennom den registeredes utfyllelse av kontaktfomular på vår hjemmeside innsamles informasjon om navn, e-post, virksomhet, telefonnummer, samt årsak til kontakt.

Vi samler følgende opplysninger ved tilmeldese til vårt nyhetsbrev:
- Navn
- E-post

Vi samler følgende opplysninger ved tilmeldelse til et av våre arrangementer:
- Navn
- E-post
- Tittel
- Organisasjon

Vi samer også en rekke opplysninger om deg gjennom offentlige kilder eller tredjepartskilder, slik som våre samarbeidspartnere, arrangører, automatisert teknologi, LinkedIn, mm.

Når RISMA Systems samarbeider med andre organisasjoner for å tilby felles arrangementer, felles løsninger eller felles tjenester, vil vi i noen tilfeller dele dine personlige opplysninger med våre samarbeidspartnere.

Samtidig innsales en rekke opplysninger ved hjelp av cookies gjennom besøk på vår nettside (rismasystems.com). Ved å lese vår cookiepolitikk kan du lære mer om cookies, samt hvilke cookies som anvendes på vår hjemmeside. Du finner vår cookiepolitikk her: LINK

Mottagere
RISMA Systems bruker Google Analytics til innsamling av statistikk om besøkende på vår hjemmeside, og videreformidler i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google Analytics kan også videreformilde informasjoner til tredjepart der dette er lovpålagt, eller til tredjepart som utfører arbeidsoppgaver på vegne av dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics aksepteres ved besøk på RISMA Systems A/S sin hjemmeside, og fremgår her:

- http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Medunntak av overstående videreformidles ikke opplysning om bruk av tjenester påvår hjemmeside.

Oppbevaring
Nyhetsbrev: Vi oppbevarer personopplysninger med henblikk på å sende nyhetsbrev så lenge den registerte er tilmeldt vår markedsføringinitiativer. Deretter slettes opplysningene fra vår CRM-database, HubSpot.
Informasjon fra kontaktformular:
Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge vi er i kontakt med den registerte, samt ytterligere 24 måneder. Heretter slettes fine opplysninger fra vår CRM-database, Hubspot, og fra mapper i vår fellesdisk, Sharepoint.


- Du har rett til å be om innsikt i, rettelse og/eller sletting av dine personopplysninger.

- Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger, og få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.

- Særlig har du en ubetinget rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger til bruk i direkte markedsføring.

- Hvis behandlingen av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykke til enhver tid. Din tilbakekaldelse vil ikke ha betydning for legitimiteten av behandling foretatt før ditt samtykke ble tilbakekaldt.

- Du har rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, ofte anvendt og maskinlesbart format (dataportabilitet).

Det kan være betingelser eller begrensninger til disse rettigheter. Det er derfor ikke sikker at den registerte eksempelvis har rett til dataportabilittet i spesielle tilfeller. Dette avhenger av de konkrete omstendighetene i forbindelse med behandlingsaktivitene.

Eventuelle klager kan rettes mot Datatilsynet.

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K
Telefon: 3319 3200
e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.