Policy management hjelper organisasjoner med å holde styr på prosessene og være på forkant av reguleringer og lovendringer. Les mer her.
Hva er policy management og hvorfor er det viktig?

Hva er policy management og hvorfor er det viktig?

Time Reading
4 minutters lesing
Policy management

Policy management blir en stadig viktigere disiplin for organisasjoner som ønsker å ligge i forkant av lover og regler. Effektiv policystyring sikrer at organisasjoner overholder lover og regler og er forberedt på fremtidens utfordringer.

Hva er policy management?

Policy management er prosessen med å utarbeide, vedlikeholde og sikre etterlevelse av policyer i en organisasjon. Policyer fungerer som formelle retningslinjer eller regler som styrer ansattes atferd, organisatoriske prosesser og beslutningsprosesser.

Hva er formålet med policystyring?

Formålet med policystyring er å sikre at organisasjonens handlinger er i tråd med organisasjonens verdier, mål, juridiske krav og bransjestandarder.

De viktigste aspektene ved policystyring er:

Utvikling av retningslinjer

Dette innebærer å identifisere behovet for en policy, utforme policyen på en tydelig og forståelig måte, sikre at den gjenspeiler organisasjonens mål og er i samsvar med relevante lover og forskrifter.

Godkjenning og implementering

Retningslinjene må godkjennes av ledelsen eller styret og deretter implementeres i organisasjonen. Dette kan innebære opplæring av ansatte, endringer i prosesser og systemer og kommunikasjon av retningslinjene til alle relevante parter.

Overvåking og håndheving

Organisasjonen må kontinuerlig overvåke at retningslinjene overholdes og håndheve dem når det er nødvendig, for eksempel ved å gjennomføre regelmessige revisjoner og bruke effektive rapporteringssystemer.

Gjennomgang og oppdatering

Ettersom både interne og eksterne forhold endrer seg over tid, må retningslinjene regelmessig gjennomgås og oppdateres for å forbli relevante og effektive. Dette sikrer at de er i tråd med nye lover, teknologiske fremskritt og endringer i organisasjonens strategi.

Hvorfor er policy management viktig for organisasjoner?

Policy management er selve ryggraden i en organisasjons evne til å navigere i et landskap preget av stadige endringer i regelverket og komplekse driftsutfordringer. Det er grunnlaget for compliance - det er verktøyet som sikrer at organisasjonens retningslinjer er i tråd med gjeldende lover og standarder.

Samtidig støtter policystyring den overordnede risikostyringen ved å identifisere og håndtere potensielle trusler, og tydelige policyer kan fremme ansvarlighet og åpenhet blant de ansatte, som vet hva som forventes. Denne klarheten og strukturen bidrar til å styrke de ansattes engasjement og utvikling, samtidig som den fungerer som et juridisk skjold i tilfelle tvister.

Til syvende og sist er policystyring ikke bare et beskyttende tiltak, men også en strategisk fordel som sikrer organisasjonens smidighet og evne til å tilpasse seg en verden i rask endring.

Utfordringer ved policystyring

Selv om policystyring er viktig for enhver organisasjon, er det ikke uten utfordringer. En av de største utfordringene er å holde retningslinjene oppdatert i forhold til det stadig skiftende regelverket. Dette krever en konstant bevissthet om og forståelse av både lokale og internasjonale endringer i regelverket, noe som kan være en kompleks og tidkrevende oppgave. I tillegg kan det være en utfordring å sikre at de ansatte forstår og etterlever retningslinjene, særlig i store eller geografisk spredte organisasjoner.

For å overvinne disse utfordringene er det viktig å implementere en dynamisk tilnærming til policystyring. Regelmessig opplæring og effektiv intern kommunikasjon er avgjørende for å sikre at alle ansatte er oppdatert på de nyeste retningslinjene og forstår hvilken rolle de har når det gjelder å overholde dem. Dette kan omfatte alt fra nettbaserte opplæringsmoduler til regelmessige workshoper og seminarer, og bruk av programvare som automatisk oppdaterer retningslinjene i tråd med nye forskrifter, kan lette byrden og sikre at organisasjonen alltid ligger et skritt foran.

Logo