Incidenthantering är en viktig del av alla organisationer. Läs vidare och lär dig hur du övervakar incidenter och lär dig av dem.
Incidenthantering: Övervaka incidenter och lär dig av dem

Incidenthantering: Övervaka incidenter och lär dig av dem

Time Reading
6 minuters läsning
GDPR

 

Incidenthantering är en strukturerad metod för att hantera säkerhetsincidenter i en organisation. Genom att ha tydliga riktlinjer och policyer inom området kan organisationen inte bara minimera skador och driftstopp, utan också förbättra säkerhetsrutiner och förhindra framtida incidenter.

Det är en kontinuerlig process som är avgörande för att upprätthålla efterlevnad och skydda organisationens värdefulla data och resurser.

Vad är incidenthantering?

Incidenthantering är ett strukturerat tillvägagångssätt för att förbättra, upptäcka, rapportera, bedöma, svara på och lära av informationssäkerhetsincidenter. Kort sagt, det är en samling aktiviteter som hjälper organisationer att hantera säkerhetsincidenter på ett effektivt och konsekvent sätt.

När det gäller säkerhetsincidenter är det inte en fråga om de kommer att drabbas, utan snarare när det kommer att hända. Oavsett hur robust en organisations säkerhetskontroller är, finns det alltid en risk att en incident kan inträffa. Det kan vara allt från ett enkelt användarfel till en sofistikerad cyberattack, därför bör incidenthantering vara en nyckelkomponent i organisationens övergripande informationssäkerhetsstrategi.

En effektiv incidenthanteringsprocess kan hjälpa organisationen att minimera skadorna som orsakas av incidenten. Genom att snabbt identifiera och svara på en incident kan organisationen begränsa dess påverkan, minska stilleståndstiden och återställa normal drift så snabbt som möjligt.

Vad är en incident?

En incident är en händelse som har potential att påverka den normala verksamheten och störa organisationens processer genom att till exempel skada system, data eller nätverk.

Incidenter kan variera i omfattning och allvarlighetsgrad. Vissa händelser kan vara små och relativt enkla att hantera, till exempel tillfälliga driftstopp på ett internt system. Andra kan vara allvarligare och potentiellt katastrofala, till exempel ett större dataintrång som exponerar känslig kundinformation.

Säkerhetsincidenter kan i allmänhet delas in i fyra kategorier: tekniska, säkerhetsmässiga, mänskliga och miljömässiga.

Tekniska incidenter kan vara maskinvarufel, programvarufel, nätverksproblem och andra tekniska störningar som stör den dagliga verksamheten.

Säkerhetsincidenter kan omfatta cyberattacker som infektioner med skadlig kod, nätfiskeattacker, DDoS-attacker och andra försök att få obehörig åtkomst till organisationens system eller data.

Mänskliga incidenter kan vara användarfel, till exempel när en anställd av misstag raderar viktiga data eller när en anställd faller för en phishing-attack. De kan också inkludera fysiska skador, till exempel en anställd som skadats av ett maskinfel.

Miljöincidenter kan inkludera naturkatastrofer som översvämningar eller brand som kan skada organisationens fysiska infrastruktur.

Incidenters inverkan på efterlevnaden

En incident kan inte bara störa den dagliga verksamheten, utan kan också leda till brott mot lagstadgade krav, avtalsförpliktelser och interna policyer.

Till exempel kan ett dataintrång där känsliga personuppgifter äventyras leda till ett brott mot GDPR. Detta kan inte bara resultera i betydande böter, utan också skada organisationens rykte, vilket kan få långvariga konsekvenser för förtroendet från både kunder och affärspartners. Det är därför avgörande att organisationen har effektiva incidenthanteringsprocesser på plats. Genom att identifiera, reagera på och lära av incidenter är det möjligt att minimera deras påverkan på efterlevnad och säkerställa att organisationen uppfyller alla krav.

Grundprinciperna i en incident- och hanteringsprocess

En effektiv incident- och hanteringsprocess är avgörande för att reagera snabbt och effektivt på säkerhetsincidenter. Processen innehåller flera grundläggande steg, som var och en spelar en viktig roll i incidenthanteringen.

Förberedelse

Det första steget handlar om förberedelser. En tydlig och detaljerad incidenthanteringspolicy måste utvecklas som definierar vad en incident är, hur den ska rapporteras och vem som ansvarar för att hantera den.

I det här steget ingår också att organisera ett incidenthanteringsteam som har nödvändiga färdigheter och befogenheter för att hantera incidenterna när de inträffar.

Övervakning och rapportering

Nästa steg handlar om kontinuerlig övervakning av organisationens system och nätverk för att identifiera potentiella incidenter. Det kan innefatta användning av säkerhetsverktyg och specifik programvara.

När en potentiell incident har identifierats måste den rapporteras till lämpligt team så att den kan bedömas och åtgärdas.

Bedömning

När en incident har rapporterats måste den bedömas för att fastställa dess omfattning och potentiella inverkan på organisationen. Det kan handla om en teknisk analys för att förstå vad som har hänt och vilka system eller data som påverkas. Den kan också innehålla en riskbedömning för att bedöma den potentiella skada som incidenten kan orsaka.

Svar

Det sista steget i incidenthanteringsprocessen är att aktivera lämpliga kontroller för att förhindra eller minimera incidentens påverkan. Detta kan inkludera tekniska åtgärder, som att stänga säkerhetshål och återställa system eller data från säkerhetskopior.

Denna del av processen kan också innefatta kommunikationsåtgärder. Till exempel måste alla berörda parter informeras om händelsen, och det kan vara nödvändigt att kommunicera med kunder och / eller myndigheter om särskilda omständigheter förekommer.

Övervakning och lärande från incidenter

För de allra flesta organisationer är det som sagt inte en fråga om säkerhetsincidenter kommer att äga rum – det gör de säkert i större eller mindre utsträckning.

När det händer är det viktigt att ta sig tid att lära av dem. Det innebär bland annat en grundlig analys av händelsen. Vad hände egentligen? Hur hanterades det? Vad fungerade bra och vad kunde ha gjorts bättre? Samtidigt är det viktigt att se händelsen i ett större perspektiv. Finns det vissa typer av incidenter som ofta återkommer? Finns det särskilda områden i organisationen som är mer utsatta än andra?

Att lära sig av incidenter är inte alltid en lätt process. Det kräver tid, resurser och en vilja att se kritiskt på organisationens praxis. Men det är en investering som kan ge betydande fördelar. Genom att ständigt lära och förbättra sig kan organisationen stärka sin informationssäkerhet, minska risken för framtida incidenter och bygga förtroende hos kunder och partners.

Logo