Systematisera hållbarhetsarbetet

Det komplexa arbetet med att spåra data och processer tvärs över avdelningar och manuellt dokumentera allt i Excel och Word kan snabbt bli en oöverskådlig arbetsuppgift. Det är samtidigt ineffektivt och enormt tidskrävande.

 Med RISMA:s ESG-verktyg får du hjälp med att strukturera processer och policyer så att du effektivt kan hantera och kontrollera alla ESG-initiativ i hela organisationen. ESG-lösningen gör det också enkelt att visa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

 

Risk management

Riskhantering

Definiera, utvärdera och analysera ESG-risker och använd dina insikter för att fatta välgrundade beslut om företagets strategi.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Integrera alla ESG-riskerna i hela organisationens ramverk

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Få överblick över hela riskområdet och planera dina insatser

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Sätt upp riktlinjer och delegera riskuppföljning

Effektiviserade kontroller och åtgärdsplaner

Få hjälp med att upprätthålla din efterlevnad med automatisering av kontroller så att du slipper det manuella kontrollarbetet och minimerar risken för fel.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Strukturera och hantera framstegen i ESG-initiativen

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Upprätta årshjul med automatiska kontroller

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Genomföra ESG-revisioner av värdekedjan – scope 2 och 3

Effektiviserade kontroller och åtgärdsplaner
Easy Documentation_ESG_Screenshot

Dokumentation och rapportering

Med snabb tillgång till dokumentation och rapporter får du snabbt en överblick så att du vet exakt vilka aktiviteter som har utförts, hur statusen ser ut och vad som saknas.

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Enkel tillgång till dokumentation av hållbarhetsfaktorer

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Automatisera grunden för din hållbarhetsrapport

60ad07021195130be814998b_Blue checkmark_RISMA-03

Dokumentera ESG-arbetet för relevanta intressenter

Vill du se en lista över alla viktiga funktioner i ESG-lösningen?

Vill du se en lista över alla viktiga funktioner i ESG-lösningen?

Ladda ner produktblad

Från strategi till handling

När hållbarhet och FN:s globala mål har satts upp på dagordningen ska strategin omsättas till handling och genomsyra hela organisationens värdekedja samt förankras tvärs över länder och avdelningar.


RISMA:s ESG-lösning hjälper till att koppla samman alla de insatser och områden som ESG-efterlevnad kräver.

Boka en demo

RISMA:s ESG SKAPAR SAMMANHANG

Checkmark

Hållbarhetsrapport

Checkmark

Policyer och rutiner

Checkmark

Mål och engagemang

Checkmark

Värdekedjan scope 1, 2 och 3

Checkmark

Delegering och förankring

Checkmark

Kontroller och handlingsplaner

Checkmark

Löpande intern och extern rapportering

Checkmark

Dokumentation av framsteg på målsättningar

Viktiga funktioner i ESG-lösningen

ikoner-13
ALLT-I-ETT-PLATTFORM
All information som berör din hållbarhetsstrategi samlas och struktureras på ett ställe och tar bort alla bekymmer som kan uppstå kring informationsinsamling och genom att manuellt lägga in alla uppgifter i Excel.
ikoner-04
RISKBEDÖMNING
Du får hjälp med att utarbeta riskbedömningar i relation till de enskilda hållbarhetsfaktorerna. Du måste känna till de konkreta riskerna för att kunna bedöma vilka åtgärder du ska vidta.
ikoner-14
GRANSKNING AV KONTROLLER
Du får möjlighet att göra granskningar av utförda kontroller och få överblick över om du följer outsourcingreglerna i hela organisationen.
ikoner-10
DELEGERA UPPGIFTER OCH ANSVAR
Du kan delegera konkreta uppgifter till relevanta medarbetare och därmed placera ansvaret för insamling av information om hållbarhetsfaktorerna hos rätt medarbetare.
ikoner-08
GAP-ANALYS
Du får hjälp med att utarbeta GAP-analyser som indikerar den nuvarande efterlevnadsnivån och ger dig en bra utgångspunkt för att identifiera problemområden som du bör adressera på kort och lång sikt.
ikoner-06
POLICY-HANTERING
I processbiblioteket har du möjlighet att få struktur på policys och rutiner samt skapa medvetenhet kring dem.

ESG-efterlevnad
Vi guidar dig genom processen steg för steg

Verksamhetsöverblick

Du får hjälp att få full överblick över all personuppgiftshantering. Överblicken skapas baserat på den information som samlas in, bland annat om personuppgiftsbiträden och leverantörer, IT-system, implementerade policyer, processer och dataflöden.

Insamling av information

Genom en tydlig och strukturerad uppsättning frågor får du hjälp att samla in all nödvändig information om personuppgiftshanteringen. Med ESG-programvaran kan du dessutom delegera insamlingen av information till rätt medarbetare.
 
Därmed kan du vara säker på att det är de mest kompetenta medarbetarna inom respektive del av organisationen som levererar information.

GAP-ANALYS

Baserat på informationsinsamlingen hjälper ESG-lösningen till att ta fram delvis automatiska GAP-analyser för de olika databehandlingsaktiviteterna.
 
Med GAP-analyserna blir det tydligare var organisationen lever upp till målsättningarna och var det finns behov av att initiera ytterligare riskminimeringsåtgärder och kontroller.

Riskminimeringsåtgärder och kontroller

Med utgångspunkt i de utarbetade GAP-analyserna vägleder ESG-lösningen till lämpliga åtgärder. Det är åtgärder som ska se till att identifierade luckor täpps till, så att behandlingsaktiviteterna sker i enlighet med de definierade målsättningarna. Detta kan gälla enstaka initiativ eller kontinuerliga uppföljningskontroller.
 
Du får hjälp med att ställa in de uppföljande kontrollerna så att du kan se till att luckorna förblir tilltäppta även i fortsättningen.

DOKUMENTATION

Du kan enkelt hämta rapporter över organisationens policyer, leverantörer och processer samt alla införda åtgärder i relation till dessa. Exempelvis ESG-rapporter i samband med årsredovisningen.
 
Rapporteringen kan bland annat användas som dokumentation till ägare, styrelsen, ledningen och inte minst Datainspektionen.

Implementering av ESG-lösningen

Vårt Customer Success-team hjälper din organisation att komma igång via en välplanerad process, allt för att du ska få bästa möjliga start och säkerställa optimal implementering.

 De vet vad som är bästa praxis och vad som krävs för att bli självständig användare i projektgruppen och på andra ställen i hela organisationen. De ger också löpande support och står till förfogande så att ni får ut så mycket som möjligt av lösningen.

Onboarding

Redo att prova RISMA?

Boka en demo och se hur vi kan hjälpa din organisation att ligga i framkant i arbetet med ESG.

Boka en demo
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman team, policyer, processer och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  
 
Oavsett om du implementerar en, två eller flera av GRC-plattformens lösningar, är plattformen en garanti för ökat samarbete, större transparens och mycket sparad tid. Allt detta skapar i sin tur stort värde.

Operational Tools

SMIDIGA KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller på ett smidigt sätt – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform

Läs om interna kontroller →
ISO Standards

SYSTEMATISERAD INFORMATIONSSÄKERHET

Få full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och perfekt rapportering.

Läs om ISMS-lösningen →
EU regulations-01

Optimerad GDPR compliance

Ersätt ineffektiv informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en optimerad GDPR-lösning.

Läs om GDPR-lösningen →