Bliv klogere på NIS2 og se, hvordan du bliver klar til at møde de skærpede krav til cyber- og informationssikkerhed ift. kritisk infrastruktur.
Bliv klar til NIS2

Bliv klar til NIS2

Time Reading
7 minutters læsning
NIS

NIS2 indfører skærpede krav til ledelsesansvar og forsyningskædesikkerhed i forskellige sektorer, og direktivet forhøjer sikkerhedskravene generelt og kræver, at organisationer implementerer effektive risikostyringsprocesser.

Direktivet skal være implementeret i dansk lovgivning inden den 17. oktober 2024, og berørte organisationer kan med fordel begynde forberedelserne allerede nu. Vi har samlet fire trin til at komme godt fra start med det nye regelsæt, sikre compliance og styrke organisationens cyber- og informationssikkerhed. 

4 trin til at sikre compliance med NIS2

1) Ledelsens rolle og ansvar

NIS2-direktivet bringer ledelsens ansvar i spil og kræver en proaktiv tilgang til cyber- og informationssikkerhed. Det indebærer, at ledelsen ikke kun skal sikre overholdelse af direktivets krav, men også være drivkraften bag udvikling og implementering af cyber- og informationssikkerhedsstrategier. Det kræver stor forståelse for de risici og udfordringer, organisationen står over for, samt evnen til at træffe informerede beslutninger, der beskytter både organisationen og dens interessenter.

Et effektivt ledelsesengagement indebærer blandt andet klare kommunikations- og retninglinjer for risikostyring, herunder fastsættelse af forventninger til sikkerhedspraksis og sikring af, at alle medarbejdere er informeret og uddannet i relevante procedurer. Ledelsen bør også sikre, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer – både finansielle og menneskelige – for at understøtte sikkerhedsinitiativerne.

Sidst men ikke mindst skal ledelsen sikre en kontinuerlig evaluering og tilpasning af cyber- og informationssikkerhedsstrategierne for at imødekomme den konstante udvikling inden for cybertrusler og teknologi. Ved at anerkende cyber- og informationssikkerhed som en integreret del af forretningsstrategien kan ledelsen bidrage til en stærkere og mere sikker organisation.

2) Fastlæggelse af ambitionsniveauet

En nøglekomponent i forberedelsen til NIS2 er fastlæggelsen af et klart og realistisk ambitionsniveau for cybersikkerheden. Dette trin indebærer en grundig analyse af organisationens nuværende sikkerhedsniveau og en vurdering af, hvad der kræves for at møde og eventuelt overgå kravene i direktivet. 

Ambitionsniveauet skal afspejle organisationens samlede risikoprofil, dens teknologiske kapacitet og de specifikke udfordringer, den står overfor i relation til cybersikkerhed. Desuden er det essentielt at overveje, hvordan cybersikkerhed kan integreres i alle aspekter af organisationens drift, og ikke mindst hvordan sikkerhedsstrategien kan understøtte de overordnede forretningsmål.

I forlængelse af ambitionsniveauet skal ledelsen sikre, at der er en tydelig plan for, hvordan målene skal nås. Det kan omfatte udvikling af nye politikker, opdatering af eksisterende procedurer og investering i nye teknologier eller awarenessprogrammer. Samtidig bliver der lagt ekstra vægt på optimering af risikostyring og hændelsesrapportering, ligesom kryptering får et større fokus i NIS2. Ved at have et klart og tydeligt defineret ambitionsniveau er organisationen bedre rustet til at navigere i kravene fra direktivet og samtidig sikre, at den er klar til fremtidige udfordringer inden for cyber- og informationssikkerhed. 

LÆS OGSÅ: Sådan opnår du en succesfuld implementering af dit complianceprojekt

3) Værktøjer til at sikre cyber- og informationssikkerhed

Det tredje skridt i forberedelsen til NIS2 fokuserer på at identificere og implementere de rigtige værktøjer til at styrke organisationens cyber- og informationssikkerhed. Det involverer en grundig evaluering af eksisterende sikkerhedssystemer og identificering af områder, hvor opgraderinger eller nye løsninger er nødvendige. Med den konstante udvikling inden for teknologi, særligt AI, skal organisationen sikre sig, at de anvendte værktøjer kan tilpasses og opdateres for at imødekomme nye trusler i fremtiden. 

Derudover er det essentielt at integrere NIS2-løsninger til dokumentation og rapportering, der gør det muligt at spore og logge sikkerhedshændelser samt at producere præcise rapporter. Effektiv dokumentation understøtter transparens og muliggør hurtig identificering og adressering af hændelser.

En grundig tilgang til valg og anvendelse af cyber- og informationssikkerhedsværktøjer sikrer, at organisationen ikke kun opfylder de nødvendige lovgivningsmæssige krav, men også etablerer en stærk sikkerhedsinfrastruktur, der er rustet til fremtidens udfordringer. Det anbefales at organisationen læner sig op ad et IT-sikkerhedsframework for at komme sikkert i mål – eksempelvis ISO 27001

ISO 27001 skaber en metodisk måde at angribe NIS2 og skaber fundamentet for arbejdet med de mange krav i NIS2. Standarden fungerer som en step-by-step-guide, der hjælper med at håndtere risici effektivt og sikre compliance.  

4) Uddannelse af medarbejdere

Det fjerde og sidste trin i NIS2-forberedelserne omhandler uddannelse og opbygning af awareness blandt medarbejdere. Dette trin er afgørende, da menneskelige fejl ofte er hovedårsagen til sikkerhedsbrud, og det er vigtigt for organisationen at forstå, at man aldrig er stærkere end sit svageste led.

En dybdegående og vedvarende uddannelsesstrategi, hvor medarbejderne lærer at identificere og reagere på sikkerhedstrusler, er nødvendig. Det kan blandt andet inkludere træning i adfærdspraksisser, genkendelse af phishing-forsøg og korrekt håndtering af fortrolige data – og det er vigtigt, at alle niveauer i organisationen deltager i uddannelsesprogrammerne. 

At skabe et sikkerhedsbevidst arbejdsmiljø kræver mere end sporadiske træningssessioner. Det skal være en integreret del af organisationens kultur, og det opnås eksempelvis gennem regelmæssige workshops, informationskampagner og praktiske øvelser, der skærper medarbejdernes opmærksomhed og forståelse for deres rolle i cyber- og informationssikkerheden. På den måde bliver hver medarbejder en aktiv deltager i at forsvare organisationen mod cybersikkerhedstrusler, hvilket styrker organisationens samlede sikkerhedsnet.

Tidlige forberedelse – en investering i fremtiden

Forberedelse til NIS2 er ikke kun en foranstaltning, der gør det lettere for organisationen, den dag direktivet træder i kraft. En proaktiv tilgang sikrer, at organisationen ikke blot opfylder kravene i NIS2, men også opbygger et stærkere forsvar mod sikkerhedstrusler, hvilket gør tidlig forberedelse til en strategisk og fordelagtig beslutning. 

En tidlig indsats giver organisationen mulighed for omhyggeligt at evaluere eksisterende sikkerhedssystemer, identificere og rette sikkerhedshuller og dermed forhindre potentielle sikkerhedstrusler i at blive realiseret. Samtidig er det en god mulighed for at udvikle en bedre sikkerhedskultur blandt medarbejderne og sikre, at ledelsen er fuldt forberedt til at håndtere de kommende udfordringer og det ansvar, der følger med NIS2.

Logo