Lär dig mer om NIS2 och se hur du kommer att vara redo att möta de ökade kraven på cyber- och informationssäkerhet i relation till kritisk infrastruktur.
Gör dig redo för NIS2

Gör dig redo för NIS2

Time Reading
6 minuters läsning
NIS

NIS2 inför strängare krav på ledningsansvar och säkerhet i försörjningskedjan inom olika sektorer, och direktivet ökar säkerhetskraven generellt och kräver att organisationer implementerar effektiva riskhanteringsprocesser.

Direktivet ska vara implementerat i svensk lagstiftning senast den 17 oktober 2024 och berörda organisationer kan med fördel påbörja förberedelserna nu. Vi har satt ihop fyra steg för att komma igång bra med det nya regelverket, säkerställa efterlevnad och stärka organisationens cyber- och informationssäkerhet.

4 steg för att säkerställa överensstämmelse med NIS2

1) Ledningens roll och ansvar

NIS2-direktivet sätter ledningsansvar i spel och kräver ett proaktivt förhållningssätt till cyber- och informationssäkerhet. Detta innebär att ledningen inte bara ska säkerställa efterlevnaden av direktivets krav, utan också vara drivkraften bakom utveckling och implementering av cyber- och informationssäkerhetsstrategier. Det kräver en god förståelse för de risker och utmaningar som organisationen står inför, samt förmågan att fatta välgrundade beslut som skyddar både organisationen och dess intressenter.

Ett effektivt ledningsengagemang innebär bland annat tydlig kommunikation och riktlinjer för riskhantering, inklusive att sätta förväntningar på säkerhetspraxis och säkerställa att alla anställda är informerade och utbildade i relevanta rutiner. Ledningen bör också se till att tillräckliga resurser – både ekonomiska och mänskliga – avsätts för att stödja säkerhetsinitiativen.

Sist men inte minst måste ledningen säkerställa kontinuerlig utvärdering och anpassning av cyber- och informationssäkerhetsstrategier för att möta den ständiga utvecklingen av cyberhot och teknik. Genom att erkänna cyber- och informationssäkerhet som en integrerad del av affärsstrategin kan ledningen bidra till en starkare och säkrare organisation.

2) Att bestämma ambitionsnivån

En nyckelkomponent i förberedelserna för NIS2 är att sätta en tydlig och realistisk ambitionsnivå för cybersäkerhet. Detta steg innebär en grundlig analys av organisationens nuvarande säkerhetsnivå och en bedömning av vad som krävs för att uppfylla och eventuellt överträffa direktivets krav.

Ambitionsnivån ska spegla organisationens övergripande riskprofil, dess tekniska kapacitet och de specifika utmaningar den står inför i relation till cybersäkerhet. Vidare är det väsentligt att överväga hur cybersäkerhet kan integreras i alla aspekter av organisationens verksamhet, och inte minst hur säkerhetsstrategin kan stödja de övergripande affärsmålen.

I fortsättningen på ambitionsnivån ska ledningen se till att det finns en tydlig plan för hur målen ska uppnås. Detta kan inkludera utveckling av nya policyer, uppdatering av befintliga procedurer och investeringar i ny teknik eller medvetenhetsprogram. Samtidigt läggs extra vikt vid att optimera riskhantering och incidentrapportering, precis som kryptering får ett större fokus i NIS2. Genom att ha en tydligt definierad ambitionsnivå är organisationen bättre rustad att navigera i direktivets krav och samtidigt säkerställa att den är redo för framtida utmaningar inom cyber- och informationssäkerhet.

LÄS OCKSÅ: NIS2-krav: Vilka krav innehåller NIS2-direktivet?

3) Verktyg för att säkerställa cyber- och informationssäkerhet

Det tredje steget i förberedelserna för NIS2 fokuserar på att identifiera och implementera rätt verktyg för att stärka organisationens cyber- och informationssäkerhet. Det innebär en grundlig utvärdering av befintliga säkerhetssystem och att identifiera områden där uppgraderingar eller nya lösningar behövs. Med den ständiga utvecklingen inom teknik, särskilt AI, måste organisationen se till att de verktyg som används kan anpassas och uppdateras för att möta nya hot i framtiden.

Dessutom är det väsentligt att integrera NIS2-lösningar för dokumentation och rapportering som möjliggör spårning och loggning av säkerhetsincidenter och framställning av korrekta rapporter. Effektiv dokumentation stödjer transparens och möjliggör snabb identifiering och åtgärdande av incidenter.

Ett grundligt förhållningssätt till val och användning av cyber- och informationssäkerhetsverktyg säkerställer att organisationen inte bara uppfyller de nödvändiga regulatoriska kraven, utan även etablerar en stark säkerhetsinfrastruktur som är förberedd för framtidens utmaningar. Det rekommenderas att organisationen stöder sig på ett IT-säkerhetsramverk för att säkert nå målet – till exempel ISO 27001.

ISO 27001 skapar ett metodiskt sätt att angripa NIS2 och skapar grunden för att arbeta med de många kraven i NIS2. Standarden fungerar som en steg-för-steg-guide som hjälper till att hantera risker effektivt och säkerställa efterlevnad.  

4) Utbildning av anställda

Det fjärde och sista steget i NIS2-förberedelserna handlar om utbildning och ökad medvetenhet bland anställda. Det här steget är avgörande eftersom mänskliga fel ofta är den främsta orsaken till säkerhetsintrång och det är viktigt för organisationen att förstå att du aldrig är starkare än din svagaste länk.

En djupgående och pågående utbildningsstrategi där anställda lär sig att identifiera och reagera på säkerhetshot är nödvändig. Detta kan innefatta utbildning i beteendepraxis, igenkänning av nätfiskeförsök och korrekt hantering av konfidentiell data – och det är viktigt att alla nivåer i organisationen deltar i utbildningsprogrammen. 

Att skapa en säkerhetsmedveten arbetsmiljö kräver mer än sporadiska utbildningspass. Det ska vara en integrerad del av organisationens kultur och det uppnås till exempel genom regelbundna workshops, informationskampanjer och praktiska övningar som skärper medarbetarnas medvetenhet och förståelse för sin roll inom cyber- och informationssäkerhet. På så sätt blir varje anställd en aktiv deltagare i att försvara organisationen mot cybersäkerhetshot, vilket stärker organisationens övergripande säkerhetsnätverk.

Tidiga förberedelser – en investering i framtiden

Förberedelse för NIS2 är inte bara en åtgärd för att underlätta för organisationen den dag direktivet träder i kraft. Ett proaktivt tillvägagångssätt säkerställer att organisationen inte bara uppfyller kraven i NIS2, utan också bygger ett starkare försvar mot säkerhetshot, vilket gör tidiga förberedelser till ett strategiskt och fördelaktigt beslut.

Tidiga insatser gör det möjligt för organisationen att noggrant utvärdera befintliga säkerhetssystem, identifiera och åtgärda säkerhetsluckor och på så sätt förhindra potentiella säkerhetshot från att materialiseras. Samtidigt är det ett bra tillfälle att utveckla en bättre säkerhetskultur bland medarbetarna och se till att ledningen är fullt förberedd för att hantera de kommande utmaningar och ansvar som följer med NIS2.

Logo