Samspillet mellem risikostyring og governance kan give konkurrencemæssige fordele og stor værdi for organisationen. Læs med og forstå hvorfor.
Risikostyring og governance – hvordan hænger de sammen?

Risikostyring og governance – hvordan hænger de sammen?

Time Reading
7 minutters læsning
Risk

Risikostyring og governance er to afgørende elementer i moderne forretningsledelse. Deres sammenhæng er ikke kun et spørgsmål om regulativ overholdelse, men en strategisk nødvendighed for at navigere i en kompleks og foranderlig verden.

Med en effektiv sammenkobling mellem risikostyring og governance kan organisationen forbedre sin evne til at forudsige, reagere på og minimere potentielle risici. Det fører til en mere robust og fleksibel forretningsmodel, der er bedre rustet til at håndtere uventede udfordringer og udnytte nye muligheder. Samtidig styrker det organisationens omdømme og troværdighed, da det viser en proaktiv og ansvarlig tilgang til både interne og eksterne interessenter.

Kernen i risikostyring og governance

Risikostyring indebærer identifikation, vurdering og kontrol af potentielle risici, der kan påvirke en organisations kapital og indtjening. Disse risici kan spænde fra finansiel usikkerhed til strategiske fejl og naturkatastrofer. En effektiv risikostyringsproces tilpasser sig løbende og omfatter hele organisationen.

Governance refererer til rammerne og principperne for, hvordan en organisation styres og kontrolleres. Det omfatter bestyrelsens rolle, ansvarliggørelse af ledelsen og sikring af gennemsigtighed og etik i virksomhedens drift.

Sammenhængen mellem de to aspekter er kritisk for organisationens succes og stabilitet. En stærk governance-struktur understøtter effektiv risikostyring ved at sikre, at risici håndteres proaktivt og i overensstemmelse med organisationens overordnede strategi og mål.

Strategisk synergi mellem risikostyring og governance

Samspillet mellem risikostyring og governance er vigtigt af flere årsager:

  • Forbedret beslutningstagning
  • Forebyggelse af risici
  • Omdømme og tillid
  • Stabilitet og vækst

Risikostyring informerer og former de strategiske beslutninger på bestyrelsesniveau, hvilket sikrer, at beslutningerne tager højde for både nuværende og potentielle fremtidige risici. Processen sikrer, at risici vurderes systematisk, hvilket fører til mere robuste og informerede beslutninger. Ved at integrere risikostyring i governance-strukturer kan organisationen ikke kun minimere potentielle tab, men også identificere og udnytte muligheder, der kan opstå som følge af et foranderligt risikolandskab, og dermed skaber risikostyring og governance i fællesskab et solidt grundlag for bæredygtig vækst.

Synergien mellem risikostyring og governance kræver en kultur, hvor risikobevidsthed er integreret i hverdagens beslutningsprocesser. En sådan kultur understøtter gennemsigtighed og fremmer en proaktiv tilgang til risikohåndtering, hvilket igen styrker organisationens troværdighed og omdømme.

Udfordringer ved en holistisk tilgang 

Selvom integrationen af risikostyring og governance er afgørende for organisationen, er processen ikke uden sine udfordringer. En af de mest almindelige misforståelser er antagelsen om, at risikostyring alene kan sikre fuldstændig beskyttelse mod alle risici. I realiteten er risikostyring et værktøj, der hjælper med at identificere, vurdere og håndtere risici, men det kan ikke eliminere risikoen fuldstændigt. Det er vigtigt for organisationer at anerkende, at mens risikostyring kan reducere sandsynligheden og indvirkningen af negative begivenheder, er det ikke en fejlsikker løsning.

En anden udfordring er integrationen af risikostyring i den eksisterende virksomhedskultur. Risikostyring kræver omfattende forpligtelse fra alle i organisationen, og det kan være en udfordring at sikre, at alle medarbejdere forstår og værdsætter betydningen af denne praksis. Det kræver ofte en kulturændring, hvor risikobevidsthed bliver en integreret del af hverdagens beslutningsprocesser.

Derudover kan der opstå udfordringer i forbindelse med datahåndtering og teknologi. Effektiv risikostyring kræver præcise og aktuelle data, og mange organisationer kæmper med at indsamle, analysere og anvende denne data på en meningsfuld måde. Teknologiske barrierer, såsom forældede systemer eller mangel på integration mellem forskellige databaser, kan forhindre en effektiv risikostyring.

Værktøjer til forbedring af risikostyring og governance

For at styrke risikostyring og governance i organisationen, er det væsentligt at implementere praktiske værktøjer og teknikker, der kan fremme både effektivitet og gennemsigtighed.

Her er nogle konkrete råd og værktøjer, som organisationer kan anvende:

  • Brug software eller andre værktøjer til at identificere og vurdere risici.
  • Implementer et klart og veldefineret governance framework med retningslinjer og procedurer for risikohåndtering, roller og ansvar.
  • Anvend dataanalyse og overvågningsværktøjer til at forudsige potentielle risici og give mulighed for proaktiv håndtering.
  • Tilbyd regelmæssig uddannelse og træning for medarbejdere på alle niveauer for at fremme en risikobevidst kultur.
  • Fastlæg processer for regelmæssig evaluering og revidering af risikostyrings- og governance-strategier.

Implementering af risikostyring i virksomhedsledelsen

For at implementere effektiv governance gennem risikostyring bør organisationen først og fremmest indføre en risikobevidst kultur. Det starter på ledelsesniveau, hvor bestyrelsen og topledelsen skal vise vejen ved at fremhæve vigtigheden af risikostyring og ved at integrere den i alle beslutningsprocesser.

Et eksempel kunne være en organisation i finanssektoren, der står over for markante finansielle risici. Her vælger organisationen at implementere detaljerede risikovurderingsmetoder, der inkluderer regelmæssig evaluering af kreditrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko. Ved at integrere vurderingerne i den daglige drift og strategiske planlægning bliver risikostyring en integreret del af organisationens governance.

Samtidig er det vigtigt at etablere klare linjer for ansvarsfordelingen på alle niveauer i organisationen. Det sikrer, at alle medarbejdere forstår deres rolle i risikostyringsprocessen og bidrager til en proaktiv tilgang til risikohåndtering

Sidst men ikke mindst er det essentielt at sikre gennemsigtighed i rapporteringen om risikostyring, herunder regelmæssige opdateringer til bestyrelsen om risikostatus.

Fra compliance til konkurrencemæssig fordel

Risikostyring er ikke kun et krav i EU-forordninger og -direktiver som CSRD og NIS2, det er også en strategisk mulighed for at skabe en konkurrencemæssig fordel.

De to aspekter er tæt forbundne og har en direkte indflydelse på organisationens evne til at navigere i et komplekst forretningsmiljø. En effektiv sammenkobling af områderne sikrer en robust tilgang til at forudse, reagere på og minimere potentielle risici, og værdien går derfor ud over blot at opfylde lovgivningsmæssige krav. Organisationer, der mestrer kunsten at balancere risikostyring med governance og agile forretningsstrategier, opnår en unik position, hvor de kan udforske nye markeder og innovationsveje, samtidig med at de opretholder et stærkt omdømme og troværdighed. Det skaber en sikker platform for drift, men også et miljø, hvor kreativitet og vækst kan blomstre, hvilket ultimativt fører til en stærkere konkurrencemæssig positionering.

Det er værd at bemærke, at integrationen af risikostyring og governance ikke er en engangsproces, men en løbende rejse, der kræver konstant tilpasning og udvikling.

Logo