Finansiella institut ska följa en uppsättning regler om hållbar upplysning. Förordningen är känd som SFDR – läs mer här vad det handlar om.
SFDR – EU:s förordning om hållbar finansiering

SFDR – EU:s förordning om hållbar finansiering

Time Reading
4 minuters läsning
ESG

Under våren 2021 har EU lanserat en ny uppsättning regler som kallas förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. På engelska är det känt som Sustainable Finance Disclosure Regulation eller kort och gott SFDR.

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar ger konkret vägledning kring informationsskyldigheten för marknadsaktörer inom finans och finansiella rådgivare när det gäller integrering av miljömässiga, sociala och styrningsmässiga frågor. Upplysningskraven är avsedda att hjälpa investerare att förstå hur finansiella institut arbetar med hållbarhet för att säkerställa en starkare grund för investeringsbeslut.

Läs vidare nedan när vi tar en titt på syftet med förordningen, vilka organisationer som omfattas av den, vad den innebär för varje organisation och hur förordningen förhåller sig till andra hållbarhetsinitiativ från EU.

Vad är syftet med SFDR?

Syftet med förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) är att öka transparensen kring hållbarhet bland finansiella institut. Förordningen består av upplysningskrav på organisationsnivå såväl som på tjänste- och produktnivå. Både finansiella marknadsaktörer och finansiella rådgivare är skyldiga att på sina webbplatser upplysa om hur de integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut respektive investeringsrådgivning.

Målet är att standardisera hållbarhetsmått och samtidigt förhindra greenwashing samt möjliggöra jämförelser mellan organisationer. På det sättet kan investerare fatta rätt investeringsbeslut när det kommer till hållbar investering.

Vad är hållbara investeringar?

Begreppet "hållbar investering" definieras i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som investeringar som bidrar till antingen miljörelaterade mål (som till exempel begränsning av klimatförändringar eller förebyggande av föroreningar) eller sociala mål (som till exempel respekt för mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter).

Dessutom måste följande två krav gälla:

  • Investeringen får inte påtagligt skada något av de miljömässiga eller sociala målen.
  • Det företag som investeringen gäller måste följa god förvaltningssed.

De miljömässiga målen är definierade och utarbetade i EU:s taxonomiförordning som du kan läsa mera om i denna artikel: Vad är EU:s taxonomi för miljömässig hållbarhet?

Vem omfattas av förordningen om upplysningar?

SFDR gäller främst finansiella institut såsom banker, försäkringsbolag, kapitalförvaltare och värdepappersföretag som är verksamma inom EU:s gränser. Organisationer utanför EU kommer dock att påverkas indirekt genom dotterbolag till EU, tillhandahållande av tjänster i EU eller genom allmänt marknadstryck.

På företagsnivå måste de finansiella instituten redovisa hur de integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut respektive investeringsrådgivning. Dessa hållbarhetsrisker definieras i förordningen som miljömässiga, sociala och styrningsmässiga omständigheter som skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på investeringens värde om de inträffar.

Organisationer måste bland annat lämna information om:

  • användningen av riktlinjer för att identifiera och prioritera negativa hållbarhetsrisker
  • hanteringen av negativa hållbarhetsrisker
  • efterlevnaden av uppförandekoder för ansvarsfull affärsverksamhet.

På produktnivå kräver förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar bland annat att det för fullt hållbara finansiella produkter ska redogöras för hur de uppsatta hållbarhetsmålen uppnås. För delvis hållbara finansiella produkter krävs att det redogörs för hur de hållbara egenskaperna uppfylls.

En del av en större politisk agenda

EU har satt hållbarhet på agendan med sitt ambitiösa mål att bli den första klimatneutrala kontinenten senast 2050. Detta är ingen lätt uppgift och det kräver åtgärder på många fronter.

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) är en del av den övergripande hållbarhetsstrategin och det finns ett nära samband mellan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och EU:s taxonomiförordning samt den Europeiska gröna given. Medan taxonomiförordningen konkretiserar och utvidgar ett antal informationsskyldigheter i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, fungerar den gröna given som ett klimatparaply vilken samlar alla hållbarhetselement under ett tak så att vi tillsammans kan uppnå det ambitiösa målet. 

Logo