Vad är egentligen EU:s taxonomi och vad innebär den för dig? I den här texten får du veta allt du behöver.
Vad är EU:s taxonomi för miljömässig hållbarhet?

Vad är EU:s taxonomi för miljömässig hållbarhet?

Time Reading
5 minuters läsning
ESG

Med EU:s taxonomi har det införts ett enhetligt klassificeringssystem för att avgöra vilka ekonomiska aktiviteter som kan anses vara miljömässigt hållbara. Taxonomin innehåller bland annat en rapporteringsskyldighet som både omfattar stora och små verksamheter.

Läs vidare för att få veta mer om EU:s taxonomi och hur den kommer att påverka dig.

Vad är EU:s taxonomi?

EU:s taxonomi har sitt ursprung i EU:s klimatstrategi som syftar till att skapa ett koldioxidneutralt EU år 2050. En av förutsättningarna för att uppnå detta mål är investeringar i hållbara verksamheter. Därför har EU fastställt en gemensam uppsättning regler om huruvida och i vilken utsträckning en verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar.

I praktiken är det ett klassificeringssystem som bygger på gemensamma definitioner av hållbarhet och som gör det möjligt för företag att arbeta med, synliggöra och kommunicera hållbarhet. Inte minst hjälper det investerare att skilja mellan hållbara och ohållbara investeringar.

Taxonomin är baserad på EU:s klimat- och miljömål och de centrala delarna är:

De sex miljömålen

I taxonomiförordningen fastställs sex miljömål som utgör grunden för den gemensamma begreppssvärlden som används i hela EU när man talar om miljömässig hållbarhet.

De sex miljömålen är följande:

1. Motverka klimatförändringarna.
2. Anpassning efter klimatförändringar.
3. Hållbar användning och skydd av vatten- samt havsresurser.
4. Övergång till en cirkulär ekonomi.
5. Förebyggande och kontroller av föroreningar.
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

En organisations ekonomiska verksamhet måste i hög grad bidra till ovanstående miljömål för att kunna klassificeras som hållbar.

Fyra villkor

Fyra ytterligare villkor fastställs för att avgöra om en verksamhet kan anses vara miljömässigt hållbar.

De fyra villkoren är följande:

1. Bidra positivt till minst ett av de sex miljömålen.
2. Uppfyller kriterierna för att "inte göra någon betydande skada".
3. Uppfyller minimikraven för sociala skyddsåtgärder
4. Uppfyller de tekniska urvalskriterierna.

LÄS ÄVEN: Grundprinciperna for ett complianceprogram


Tekniska kriterier för urvalet

För vart och ett av de sex miljömålen har en uppsättning tekniska screeningkriterier fastställts som anger de minimivillkor som krävs för att en ekonomisk verksamhet ska kunna sägas bidra på ett betydande sätt till ett miljömål.

Minimivillkoren måste uppfyllas och dokumenteras för att en ekonomisk verksamhet ska kunna betraktas som miljömässigt hållbar.

Krav på regelbunden rapportering

Stora organisationer och finansiella institutioner måste bland annat rapportera hur stor andel av sin omsättning som genereras inom affärsområden som är hållbara enligt EU:s taxonomi.


Vad innebär EU:s taxonomi för dig?

Taxonomin kommer att påverka allt fler europeiska företag – även svenska. För det första är det för att taxonomiförordningen innehåller rapporteringsskyldigheter till finansiella institutioner.

Detta innebär att finansiella institutioner kan och kommer att integrera hållbarhet i mycket högre grad som en del av beslutsprocessen för sina investeringar, vilket ställer krav på de verksamheter som till exempel vill finansiera ett byggprojekt, utveckla verksamheten o.s.v.

Små och medelstora företag omfattas för närvarande inte direkt av taxonomiförordningen, men den kan ändå vara relevant. Till exempel om ett litet företag tillhandahåller varor eller tjänster till en rapporterande organisation som behöver få externa finansiella investeringar eller helt enkelt vill marknadsföra sig som en hållbar organisation.

Låt oss ta ett exempel.

Finansiella institutioner i EU måste rapportera enligt EU:s taxonomi och har därför ett tydligt intresse av att visa upp en hög andel miljömässigt hållbara investeringar. I praktiken innebär detta att t.ex. svenska byggföretag förväntas tillhandahålla hållbarhetsinformation i samband med finansiering – och detta påverkar hela värdekedjan inom byggbranschen, där även den minsta leverantören måste ta hänsyn till hållbarhet.

EU:s taxonomi kommer därför att påverka både stora och små organisationer. Att ha taxonomin i åtanke kan i framtiden bli en viktig konkurrensfördel för framför allt små och medelstora företag, som på så sätt kan skilja ut sig från sina konkurrenter.

LÄS ÄVEN: Så kommer du igång med ESG-optimering av din organisation

Logo