CSRD er på trappene, og det er en rekke faktorer som må være på plass før endringene kan implementeres, for at den bærekraftige omstillingen skal lykkes. Les mer her.
Forbered deg på å imøtekomme CSRD-kravene: Alt du trenger å vite

Forbered deg på å imøtekomme CSRD-kravene: Alt du trenger å vite

Time Reading
7 minutters lesing
ESG

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) krever at organisasjoner i hele EU skal offentliggjøre informasjon om sine sosiale og miljømessige påvirkninger. Direktivet stiller de samme kravene til respekt og grundighet for ESG-dataene (Environmental, Social, and Governance) som vi er vant til å gi over til finansielle data, og det er heller ingen grunn til å vente med å komme i gang.

Likevel, er det en rekke underliggende faktorer som må være på plass i organisasjonen din før du kan gå i gang med CSRD.

CSRD starter og slutter med ledelsen

I løpet av de kommende årene vil også andre krav som vektlegger miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige hensyn, vektes på like fot med den økonomiske bunnlinjen i organisasjonen. Det er rimelig å kalle dette et paradigmeskifte, og det stiller derfor nye krav til ledelsen som ikke lenger kan avvise viktigheten av god bærekraft, og som heller ikke kan delegere det vekk til en engasjert medarbeider.

Tvert imot vil det kreve at organisasjonen henter inn nye ressurser, både menneskelige og økonomiske, for å sette sammen en verktøykasse, og bygge opp under en ny kultur som kan samle inn og rapportere omkring de respektive ESG-dataene. Derfor kan overgangen kun starte ett sted, nemlig hos ledelsen.

Uten støtte fra ledelsen vil CSRD-arbeidet ikke få noen bein å gå på. Oppgaven er såpass omfattende at den hverken kan løses alene eller uten at de riktige verktøyene er på plass, og det er derfor helt avgjørende at arbeidet forankres på ledelsesnivå. Uten dette på plass, vil ikke organisasjoen være i stand til å ta fatt på de andre punktene vi tar opp videre i denne artikkelen. Derfor, om du skulle være i tvil om hvor du skal begynne med CSRD i din organisasjon, er ledelsen et godt sted å begynne.

Ambisjonsnivået er grunnlaget for arbeidet

Før selve arbeidet med CSRD kan begynne, er det viktig å definere organisasjonens ambisjonsnivå. Det er helt sentralt å kjenne til målet før man kan investere i de verktøyene som man behøver. Det samme gjelder også når det kommer til engasjementet til medarbeiderne, alt dette for å sikre at det er et samsvar mellom de tilgjengelige ressursene og det målet organisasjonen ønsker å oppnå.

I noen organisasjoner er det heller ikke nødvendig med flere ressurser, eller et behov for noe mer enn det grunnleggende for å overholde lovgivningen, mens det for andre er viktigere å være i forkant når det gjelder CSRD enn hos andre. Det finnes ikke noe rett eller galt, men det er viktig å avklare målet før arbeidet settes i gang, slik at innsatsen kan rettes deretter.

Og selv når målet er på plass, er det viktig å innse at man på kort sikt ikke kan sette to streker under ESG-regnskapet. Det er en kontinuerlig prosess, og i første omgang handler det om å komme godt i gang og skape en kultur der samfunnsansvar blir en integrert del av organisasjonens virksomhet.

Finn de riktige verktøyene

Innenfor CSRD er det omfattende rapporteringskrav, og det er ikke noe som kan gjøres med et Excel-ark eller to. Det er derfor viktig å finne den rette kombinasjonen av verktøy slik at ESG-ledere kan drive prosjektet framover, samle inn de nødvendige dataene og sikre at alle kravene i direktivet oppfylles. Det er i tillegg viktig å supplere videre med de riktige verktøyene for å synliggjøre omfanget av CSRD for den økonomisk ansvarlige i organisasjonen og for resten av ledelsen, slik at de nødvendige ressursene blir målrettede, både de menneskelige og de økonomiske.

Valget av støttesystemer bør alltid baseres på hvilke data organisasjonen trenger å samle inn og rapportere om, noe som understreker viktigheten av å avgrense oppgaven og identifisere hva som er nødvendig å ta med i regnskapet. Det finnes for tiden ingen løsning som kan håndtere hele CSRD-prosessen i ett system; det krever en kombinasjon av flere systemer som sammen kan løse den komplekse prosessen med å samle inn, dokumentere og rapportere omkring ESG.

Som organisasjon kan det være lurt å se etter systemer som bygger opp under opplysningskravene i European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Samtidig er det en fordel om systemet kan hjelpe deg med å etterleve og effektivisere innsamlingen og behandlingen av data på tvers av organisasjonen, slik at alle involverte er på samme side hele veien fra beslutningen tas til gjennomføringen.

LES OGSÅ: Suksess med compliance krever de rette personene ved roret

Vellykket CSRD er en felles oppgave

Når CSRD implementeres i organisasjonen, er det viktig å forstå at det er en felles oppgave. Arbeidet kan ikke gjøres alene eller i oppdelte siloer - det vil påvirke aktiviteter oppstrøms og nedstrøms i verdikjeden, og det er derfor viktig at samsvarsarbeidet utføres som et team.

Av samme grunn er det viktig at det skapes den rette innstillingen og forståelsen blant de involverte, da det ellers kan være vanskelig å få de nødvendige prosessene og tiltakene implementert i hverdagen, noe som igjen gjør det vanskelig å samle inn og rapportere ESG-data på en god måte. Derfor bør CSRD-arbeidet være en integrert del av organisasjonens kultur og ikke bare en tilleggsoppgave for enkelte personer.

En vellykket implementering av CSRD krever at man ser på det som en organisasjonsomfattende utfordring og videre mulighet for utvikling. Inkluder gjerne relevante avdelinger i arbeidet fra starten av, og still atskillige medarbeidere i ulike posisjoner slik at flere deltar i prosessen for å skape eierskap og forståelse. Gjennom å engasjere hele organisasjonen i arbeidet, blir det enklere å oppnå et godt resultat og en bærekraftig organisasjon.

Oppsummering

For å møte kravene i CSRD-direktivet og lykkes med en bærekraftig omstilling, er det viktig å ha flere elementer på plass. Arbeidet bør starte og forankres på ledelsesnivå, og organisasjonens ambisjonsnivå bør tidlig av defineres. Videre er det viktig å finne de riktige verktøyene og systemene for å håndtere innsamling og rapportering av ESG-data. Til slutt er det avgjørende å se på CSRD-arbeidet som en felles oppgave og engasjere hele organisasjonen i prosessen for å sikre en vellykket implementering og en bærekraftig organisasjon.

Logo