CSRD er et nytt EU-direktiv som strammer inn krav til bedriftens bærekraftsrapportering, for slik å gi eksterne aktører økt innsyn. Les mer.
CSRD: Nytt EU-direktiv om bærekraftsrapportering

CSRD: Nytt EU-direktiv om bærekraftsrapportering

Time Reading
3 minutters lesing
ESG

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive, og er et nytt EU-direktiv. Dette direktivet både endrer og strammer inn kravene til bedriftens bærekraftsrapportering.

Vi skal se nærmere på direktivet og vil redegjøre for formålet med initiativet, samt EUs ambisjoner på området. Samtidig undersøker vi hvem som omfattes av CSRD og hva det skal rapporteres om.

Mål og ambisjoner med CSRD

Formålet med EUs nye initiativ er å standardisere rapportering- og øke åpenheten på bærekraftsområdet. Dette for at både investorer, leverandører og kunder lettere kan tyde en organisasjons bærekraftige innsats.

Ambisjonen med CSRD er at bærekraftsrapportering på lang sikt skal ha samme kvalitet, som finansiell rapportering.

Hvem dekkes av CSRD?

Til å begynne med vil CSRD omfatte ca. 49 000 selskaper, på tvers av EUs medlemsland. Dette er langt mer enn forgjengeren NFRD, som bare inkluderer rundt 11 700 bedrifter.

At flere selskaper blir berørt av direktivet skyldes at de nye standardene for bærekraftsrapportering omfatter både store- og børsnoterte selskaper, samt SMB-segmentet av bedrifter i Danmark.

Men også mindre bedrifter kan bli berørt av de skjerpede kravene til bærekraftsrapportering, da du som leverandør kan bli bedt om å dokumentere- og synliggjøre eventuelle bærekraftige tiltak.

Når trer CSRD i kraft?

For store- og børsnoterte selskaper forventes CSRD å trer i kraft i regnskapsåret som starter 1. januar 2024.

SMB-segmentet kan regne med at det går en lengre periode før oppstart. Det forventes at denne gruppen først dekkes av CSRD, fra og med 2026. Det er imidlertid ikke usannsynlig at både SMB og andre selskaper likevel vil bli berørt av de nye lov- og rapporteringskravene, allerede i 2024. Dette fordi det vil være nødvendig for store aktører å skjerpe kravene til at deres underleverandører skal kunne melde seg i henhold til lovverket.

Hva skal det rapporteres om?

Som et utgangspunkt vil kravene i CSRD fokusere på tre hovedområder:

  1. Miljøfaktorer – inkluderer tilpasning og reduksjon av klimaendringer, ressursforbruk, sirkulær økonomi, forurensning, biologisk mangfold og lignende.
  2. Sosiale faktorer – inkluderer like muligheter og rettigheter, gode arbeidsforhold, menneskerettigheter og lignende.
  3. Styring – inkludert styrings- og tilsynsorganer, forretningsetikk, bedriftskultur, politisk engasjement, internkontroll, systemer for risikostyring og lignende.

For hvert av de ovennevnte områder må bedrifter gjøre et bredt spekter av informasjon tilgjengelig, for alle interessenter. Dette gjelder blant annet informasjon om forretningsmodell, strategi, bærekraftspolitikk, negativ påvirkning på bærekraftsområdet og ledelsens rolle i arbeidet med bærekraft.

CSRD vil også være nært knyttet til andre EU-relaterte initiativer – inkludert Disclosure-forordningen, taksonomiforordningen, samt det kommende Due Diligence-direktivet CSDD.

Logo