Risikostyring handler om ulike faktorer som kan påvirke realiseringen av organisasjonens mål. Les videre for å forstå hvor viktig det er.
Hva er risikostyring, og hvorfor er det viktig?

Hva er risikostyring, og hvorfor er det viktig?

Time Reading
4 minutters lesing
Risk

Risikostyring - eller risikohåndtering som det også kalles - handler om å analysere de risikoene som kan forårsake skade eller verditap for organisasjonen og hindre den i å nå sine økonomiske mål. Risikostyring omtales ofte i forbindelse med organisasjonens viktigste forretningsprosesser, men det er også et viktig element i forbindelse med IT-tjenester og -systemer, samt ansatte, leverandører og samarbeidspartnere. 

Vellykket risikostyring kan hjelpe organisasjonen din med å vurdere alle risikoene dere står overfor, og viktigst av alt, å vurdere hvordan de best kan håndteres.

Hva er risikostyring?

I sin enkleste form handler risikostyring om å identifisere risikoer, vurdere omfanget av dem og bestemme hvordan organisasjonen skal håndtere dem.
Alle organisasjoner må forholde seg til risikoer - noen er bevisste valg, andre er en naturlig del av omgivelsene som organisasjonen opererer i. Å starte en virksomhet, lansere produkter, ansette medarbeidere, innsamle data, bygge systemer - dette er elementer som alle er avgjørende for en vellykket virksomhet, men som også er kilder til risiko.

Risikostyring gir organisasjoner verktøy til å balansere mellom risikotaking og risikoreduksjon, hvor målet er å sørge for at organisasjonen og dens ansatte handler for å forebygge eller redusere risikoen for hendelser som kan redusere organisasjonens inntekter, føre til konkurs eller skade organisasjonens omdømme. 

4 elementer i risikostyring

Effektiv risikostyring bør være systematisk, strukturert og konsistent på tvers av organisasjonen. Det er ofte flere trinn i en risikostyringsprosess, men som et minimum bør den omfatte:

1) Identifisering av risikoer

Risikoidentifisering er en prosess hvor man dokumenterer potensielle risikoer og deretter kategoriserer de faktiske risikoene organisasjonen står overfor. En systematisk tilnærming til risikoidentifisering er avgjørende, fordi det er viktig at man identifiserer risikoer for å minimere sannsynligheten for at potensielle risikoer blir oversett. Samtidig er det viktig å ikke bare se på dagens risikoer, men også se fremover i tid. Etter hvert som teknologien utvikler seg, utvikler organisasjonen seg også - og dette kan føre til nye risikoer. 

2) Vurdering av risikoer 

Når risikoene er identifisert, er det neste trinnet å vurdere sannsynligheten for at de skal inntreffe, og vurdere de potensielle innvirkningene dette kan ha på organisasjonen. Risikoer kan for eksempel kategoriseres inn i alvorlige, moderate og mindre alvorlige, for å gi organisasjonen et grundig oversikt over alvorlighetsgraden av truslene og sannsynligheten for at de inntreffer. 

3) Risikoreduserende tiltak 

Når risikoene er definert og analysert, er de neste spørsmålene hvordan organisasjonen skal håndtere dem. Skal det lages en kjøreplan for hva ledere og ansatte skal gjøre hvis en gitt risiko oppstår? Bør de ansatte få opplæring for å minimere risikoen for phishing-angrep?

Kategorisering av risikoer kan hjelpe organisasjonen med å prioritere hvor det ytterligere tiltak bør iverksettes. 

4) Overvåkning av risikoer 

Det er fristende å tro at risikostyring er en oppgave som er ferdig når det overnevnte er gjort. Men vi lever i en verden hvor teknologi utvikler seg lynraskt - og det samme gjør organisasjonen. Av samme grunn er heller ikke risikoer statiske; for de endrer seg over tid. Det samme gjør den potensielle virkningen og sannsynligheten for at de inntreffer. Risikoovervåkning er derfor er nødvendig verktøy som sikrer at risikoer vurderes kontinuerlig for å se om de krever nye tiltak. 

Logo