Governance. Risk. Compliance.

Allt integrerat i en GRC-plattform som omsätter strategi i praktisk handling, minimerar risker och säkerställer löpande efterlevnad av lagar och regler.

Boka en demo

Varför GRC?

En GRC-plattform utgör en integrerad tillgång som stärker hela organisationens prestanda och konkurrenskraft.

Istället för att utmaningar hanteras isolerat, skapar integreringen av efterlevnad, riskhantering och kontroller ett centralt nervsystem som säkerställer att risker och ineffektivitet upptäcks och behandlas tidigt.

EN organisation = EN överblick

Få tydlig överblick genom att samla allt som hör ihop, och dra nytta av fördelarna med att koppla samman processer, arkitektur, risker och kontroller. Det ger överskådlighet och transparens.

Bättre strategiskt beslutsfattande och ökad prestanda

Fragmenterade insatser och manuellt arbete bromsar en organisation. Identifiera och åtgärda ineffektiva processer genom att tilldela resurser till de viktigaste områdena i verksamheten.

Proaktiv riskhantering

Vår GRC-plattform säkerställer att saker och ting görs på rätt sätt. Den håller reda på allt som händer och signalerar när avvikelser eller risker uppstår så att ni kan hantera dem.

En integrerad GRC-plattform där du kan styra, kontrollera och dokumentera dina governance-, risk- och compliance-åtgärder

Allt du behöver i en avancerad men okomplicerad plattform.

Låt oss ta ett samtal

Byggstenar i professionell suite

Ikon der symboliserer RISMAs GDPR-løsning.

PRIVATLIV OCH GDPR

Administrera ramarna för compliance, kontroller, risk, policy, dokumentation och rapportering i en integrerad lösning.
LÄS MER ➝
Ikon der symboliserer RISMAs Risk Management-løsning.

RISKHANTERING

Definiera, värdera och analysera och minska riskerna i din organisation, och förvandla dina insikter till strategiska åtgärder.
LÄS MER ➝
Ikon der symboliserer RISMAs ISMS-løsning.

INFORMATIONSSÄKERHET

Systematisera din informationssäkerhet och uppnå full ISMS-compliance – inklusive visuell översikt, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och smidig rapportering.
LÄS MER ➝
Ikon med to tandhjul, der symboliserer RISMAs kontrol-løsning.

FINANSIELLA KONTROLLER OCH STYRNING

Okomplicerat automatisera, dokumentera och rapportera alla dina kontroller - inklusive bedömning, riskreducerande åtgärder och övervakning.
LÄS MER ➝
Ikon der symboliserer RISMAs ESG-løsning.

ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL OCH GOVERNANCE

Gör löften till verklighet genom att effektivt styra alla ESG-initiativ genom organisationen i GRC-suiten. Sätt upp mål, kontroller och rapportera enkelt framsteg och status med on-demand registrering.
Ikon der symboliserer leverandørstyring.

LEVERANTÖRSHANTERING

Identifiera, värdera och kartlägg dina leverantörer och tredje parter medans du trackar deras risknivå. Skicka frågeformulär, samla in upplysningar och sätt upp interna kontroller fär att säkerställa att inget utelämnas i processen.
Ikon der symboliserer Policy Management.

POLICY MANAGEMENT

Förenkla livscykeln för policyer med distribuering, godkännande och uppföljning online för att säkerställa att medarbetarna alltid följer faktiska standarder och krav och hålls uppdaterade.
Ikon der symboliserer Incident Management.

INCIDENT MANAGEMENT

Upprätta en enhetlig tillgång till hantering av händelser för att säkerställa att medarbetare utövar och följer verksamhetens policyer och riktlinjer i händelse av en incident.

Intresserad av professionell suite?

BOKA DEMO

Nyckelfunktioner i GRC-plattformen

AUTOMATIsering
Du kan automatisera kontrollerna genom att lägga upp dem i ett årshjul, tilldela roller och välja hur ofta de ska utföras.
DOKUMENTSTYRNING
Alla dokument som beskriver strategi, policyer, kontroller och rapporter lagras centralt med versioner och ändringsloggfiler.
HÄNDELSESTYRNING
När en uppgift eller ett problem uppstår ska en medarbetare ta hand om det. Funktionen gör det möjligt att spåra arbetet samt stödja olika typer av samarbete.
ARBETSFLÖDE
Skapa definierade arbetsflöden för godkännande, incidenthantering och andra uppgifter som kräver att flera kollegor deltar i detaljerade steg.
KARTLÄGGNING AV PROCESSER
Kartlägg dina affärsprocesser visuellt för att få en helhetsbild som låter dig analysera effektiviteten och besluta var och hur du ska implementera kontroller för att få verksamheten att prestera bättre.
INSTRUMENTPANELER
Få strukturerad dokumentation och rapportering via tydliga instrumentpaneler. Dessa ger enkel överblick och statuskontroll.
SKRÄDDARSYDD REGELMOTOR
Skapa skräddarsydda regler som bland annat anger hur händelser ska hanteras, vad som ska ske vid överträdelser och hur rapporter ska distribueras.
RAPPORTERING PÅ ORGANISATIONSNIVÅ
Spåra organisationens prestationsförmåga och rapportera utförda åtgärder utan att manuellt behöva exportera data och bearbeta informationen.
ORGANISATORISK SMIDIGHET
Öka organisationens smidighet genom att bygga upp en proaktiv regelefterlevnadskultur.

Vad våra kunder säger

"RISMAs styrka är att grejerna hänger ihop. Vi kan enkelt linka system, personuppgiftsbiträden och processer för att se på dem från olika vinklar, och sedan förstå hur de påverkar varandra. Det har sparat oss enormt med tid."

PETER HEDEVANG CHRISTENSEN
IT SPECIALIST - SUND & BÆLT

Utvecklat av ledande experter – skräddarsytt av kunder

Våra banbrytande efterlevnadslösningar har utvecklats exklusivt i samarbete med ledande experter inom efterlevnad, risk och styrning.

Vi har omvandlat expertkunskap till systematiserade processer som gör det enklare för dig att följa bästa praxis. På så vis kan du vara säker på att ni arbetar mot att undvika luckor och lösa trådar i ert efterlevnadsarbete.

Medan kärnan i vår produkt ständigt utvecklas och underhålls i samarbete med experter, skräddarsyr vi plattformens funktioner i samarbete med våra kunder så att de passar deras dagliga behov och gör det möjligt att arbeta mer effektivt.

Fusionen av expertkunskap, vår banbrytande teknik och viljan att använda kundernas feedback är det som gör RISMA till marknadsledare inom GRC-plattformar.

Samla allt i en integrerad plattform

Efterlevnad är ett dynamiskt område som ofta förändras. Du märker förmodligen att både interna och externa intressenter ställer allt större krav på organisationer om att vara uppdaterade och att följa gällande lagar eller standarder samt på att de dokumenterar sina efterlevnadsinsatser.

När det sker förändringar inom efterlevnadsområdena uppdaterar vi det snabbt i vår GRC-lösning, så att innehållet följer de senaste lagarna, reglerna och standarderna. Det kan vara generella förändringar som gäller alla, eller specifika för vissa branscher eller till och med på företagsnivå.

På så sätt kan våra kunder känna sig trygga i att vi och våra expertpartners täcker för dem; att vi hjälper och guidar dem att följa gällande lagar och standarder och att vi kontinuerligt upprätthåller deras efterlevnadsnivå.

Upplev kraften i GRC

Vår GRC-plattform består av unika lösningar som kan kombineras på många olika sätt. Därmed garanteras du en plattform som är anpassad till era specifika behov av styrning, riskhantering och efterlevnadsarbete.

Du kan när som helst lägga till extra GRC-områden.
Du kan också utveckla dina egna efterlevnadsmoduler med hjälp av vår mall.

STYRNING

Med hjälp av årshjul kan du hantera och dokumentera kontroller och säkerställa att det kontinuerliga arbetet med efterlevnad blir genomfört inom hela organisationen och att inga uppgifter glöms bort.

Läs om styrning ➝

RISKHANTERING

Riskhanteringsfunktionen gör det enkelt att hantera och rapportera de olika risker som en riskanalys ska utgå från, så att ni får klar överblick över risker, konsekvenser och sannolikhetsbedömningar.

Läs om riskhantering ➝

EFTERLEVNAD

Efterlevnadsfunktionen hjälper till att hantera den allmänna efterlevnaden av gällande lagar, förordningar och standarder. Lösningarna är fyllda med kunskap och uppdaterat innehåll.

Läs om GDPR-lösningen  ➝

Redo att prova RISMA?

Boka en demo och se hur vår programvara kan hjälpa och vägleda din organisation till bättre styrning, riskhantering och efterlevnad.

Boka en demo nu

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att implementera GRC-plattformen?

För att få bästa möjliga start med GRC-plattformen hjälper våra Customer Success-kollegor er att komma igång via en välplanerad process. Räkna med att implementeringen tar cirka 4–12 veckor. Under de här veckorna kommer våra konsulter att ägna cirka 40–80 timmar åt att leda er genom olika faser, så att ni blir självständiga och känner er säkra med lösningen.

Varför ska jag investera i en GRC-plattform?

Arbetar ni idag med efterlevnad i Word, Excel eller SharePoint, men funderar på att skaffa en lösning som kan göra arbetet enklare och mer överskådligt?

Tänk dig istället en samlad GRC-plattform istället för enskilda områden som ska komplettera varandra. Det blir nämligen aldrig riktigt bra.

När ni investerar i en GRC-plattform säkrar ni redan från början att era framtida behov blir fyllda i takt med att de uppstår. Efter att ha samarbetat med flera hundra kunder är det vår erfarenhet att behoven i hanteringen av både styrning, risk och efterlevnad utvecklas – det är bara en tidsfråga.

Hos RISMA kan du enkelt börja med exempelvis en GDPR- eller ISMS-lösning och lägga till moduler efter hand, som organisationsstyrning, APV och globala mål.