Bena ut komplexiteten

Med det nya EU-direktivet om hållbarhetsrapportering står företag inför nya utmaningar som kommer att påverka deras efterlevnadsarbete i hög grad. Att implementera ett nytt regelverk utan att förstå dess omfattning och förlita sig på Excel för att strukturera processen kan vara skrämmande och överväldigande. 

Med RISMA:s CSRD-lösning kan du strukturera arbetet med att samla in, validera och implementera alla dina kvalitativa och kvantitativa ESG-data för att uppnå rapporteringsberedskap. 

Förstå omfattningen av ESRS

Få insikt och full översikt över de 12 europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS) från en och samma källa.

Lösningen innehåller samtliga upplysningskrav och är uppdelad i individuella E-S-G-noder, vilket gör det enkelt att navigera och hålla koll på ESG-informationsflöden tvärs över funktioner. 

CSRD-Understand the Scope of the ESRS
CSRD-empower and engage your organization

Stärk och engagera er organisation

Det är lätt att brista i kontrollen över komplexa projekt. Håll alla uppdaterade och ge medarbetare befogenhet att fatta beslut om vad som ska göras och när genom att delegera roller och ansvar. 

Dela kunskap och lär snabbt. ESG-efterlevnad handlar inte bara om handlingsplaner och kontroller – det handlar om att stärka och engagera hela organisationen.

Börja med det du har

Dina ESG-insatser har inte varit förgäves. Allt ditt tidigare arbete med hållbarhet – GRI, SASB, UNGC – due diligence för mänskliga rättigheter, klimat eller materiality assessment och annat är en del av dokumentationskraven i CSRD-rapporteringen. 

Allt du behöver göra är att lägga till samtliga policy- och kontrolldata – och skapa din nya CSRD-baserade baslinje. 

Start where you are

Ta ditt ESG-arbete till nästa nivå 

Komplexa Excelark och mejl i olika inkorgar håller verksamheten tillbaka. Skapa systemstöd för företagets CSRD-insatser och få en bra start på efterlevnadsarbetet. 

Låt oss prata

CSRD-rapportering börjar med ett projektramverk 

Du kanske är på jakt efter ett verktyg som hjälper dig med CSRD-rapporteringen. Men för att samla in och dokumentera den omfattande mängden kvalitativa och kvantitativa data behövs ett projektramverk som förbereder din verksamhet för efterlevnadsrapportering. 

Med RISMA:s CSRD-lösning får du ett projektramverk som är skräddarsytt för CSRD. Compliancearbetet är inte längre begränsat till HR och de juridiska och ekonomiska teamen.

VILKA ÄMNEN SKA RAPPORTERAS? 

Blue checkmark

Lägg till alla era policyer, kvalificera data och skapa en ny referens för CSRD-rapportering.

Blue checkmark

Övergångsplaner för klimatförändringar är i linje med 1,5-gradersscenariot

Blue checkmark

Övergångsplaner för biologisk mångfald i linje med scenariot utan nettoförlust

Blue checkmark

Åtgärder och handlingsplaner för alla obligatoriska upplysningskrav

Blue checkmark

Dokumentation av era styrnings- och kontrollramverk för ESG-rapportering

Blue checkmark

Scope 1, 2 och 3 utsläpp

Blue checkmark

Hur ni hanterar påverkan, risk och möjligheter (dubbel väsentlighetsanalys)

Blue checkmark

Och mycket mer ...

Byggstenar i CSRD

ikoner-08
GAP-analys
Identifiera rapporteringsluckor och sätt upp åtgärder, policyer och kontroller för att täppa till dem. Jämför nuvarande resultat med förväntningar och mål för olika funktioner och affärsenheter.
ikoner-03
Strukturering av ESG
För att underlätta navigering och översikt inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) är lösningen uppdelad i tre pelare för att spegla rapporteringsstandarderna.
ikoner-02
Skapa en rapporteringsreferens
Börja utveckla er rapporteringsreferens med hjälp av referensmodulen som finns tillgänglig för alla rapporteringskrav och datapunkter.
ikoner-09
GRC Intelligence Center
Etablera en stark datastyrning. Definiera alla relevanta nyckeltal för att mäta framsteg med efterlevnad och prestanda och få insikter i realtid.
ikoner-10
Upprätta handlingsplaner
Upprätta handlingsplaner för organisationen för att minska potentiella risker. Involvera och engagera relevanta intressenter genom att delegera roller och ansvar.
ikoner
Hantering av UPPLYSNINGSKRAV
Skapa en kvalitativ och kvantitativ baslinje för upplysningskraven på alla datapunkter. Strukturera och styr implementeringen genom att kartlägga befintliga data efter relevanta upplysningskrav.

Redo att prova RISMA?

Vi har redan hjälpt fler än +500 små och medelstora företag att lyckas med sina efterlevnadsinitiativ – och vi hjälper gärna även dig.

Boka en demo
Ready to try RISMA
integrated

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av våra lösningar hjälper vår GRC-plattform er att samarbeta, öka transparensen och spara tid.

Operational Tools

EFFEKTIVISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs om interna kontroller →
Operational Tools

ORGANISERAD RISKHANTERING

Definiera, analysera, utvärdera och åtgärda riskerna i organisationen, och använd uppnådda insikter för att få strategiska fördelar.

Läs om riskhanteringslösningen →
Other regulations - small-01

Effektiviserad ESG

Sätt upp tydliga mål och dokumentera din utveckling för att säkerställa att hållbarhetsstrategin omsätts till handling.

Läs om ESG-lösningen →

FAQ

Hur vet jag huruvida mitt företag är redo att rapportera enligt CSRD regleringarna?

Arrow

Till att börja med, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kommer att omfatta ungefär 49,000 företag i EU medlemsländer. Från och med den 1 januari 2024 kommer företag med över 500 anställda, inklusive de som redan rapporterar om direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD), att vara de första företagen som måste rapportera om sina hållbarhetsprestationer enligt CSRD. Det kommer i första hand att vara börsbolag, försäkringsbolag och banker. Inledningsvis kommer CSRD att omfatta ca. 49 000 företag i EU:s medlemsländer.

För att få en heltäckande förståelse för huruvida ditt företag är redo för rapportera enligt CSRD-reglerna, rekommenderas det att du tar kontakt med dina företagsrådgivare. De har expertis att ge skräddarsydda råd baserade på avgörande faktorer som:

 • Företagets storlek
 • Företagets juridiska status
 • Företagets intäkter

När kommer CSRD att träda I kraft?

Arrow

Kontakta dina företagsrådgivare för att få vägledning genom detta, eftersom detta beror på ditt företags juridiska status och storlek. Europeiska kommissionen har publicerat följande uppsättning tidslinjer för respektive räkenskapsår som gäller för EU-företag och icke-europeiska företag som är verksamma inom EU:

1 JANUARI 2024, MED RAPPORTERING 2025
Börsnoterade företag med över 500 anställda, inklusive de som redan rapporterar om direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD).

1 JANUARI 2025, MED RAPPORTERING 2026
Andra stora företag som överskrider två av tre kriterier:

 • Balanssumman: 20 MEUR 
 • Nettoomsättning:  40 MEUR 
 • Antal anställda: 250

1 JANUARI 2026, MED RAPPORTERING 2027
Listade små och medelstora företag (små och medelstora företag).

Vad ska jag rapportera om i min CSRD-rapport?

Arrow

CSRD-rapporteringen bör överensstämma med EU:s rapporteringsstandarder, ESRS, som inkluderar miljömässiga, sociala och företagsstyrningsaspekter (ESG).

MILJÖ

 • Klimatförändringar
 • Vattenresurser
 • Cirkulär ekonomi
 • Förorening
 • Biologisk mångfald

SOCIALT

 • Lika möjligheter för alla
 • Arbetsvillkor
 • Respekt för mänskliga rättigheter

STYRNING

 • Ledningens ansvar avseende företagets hållbarhet
 • Företagsetik och kultur
 • Företagskontroll och riskhantering i relation till hållbarhetsrisker

Vi rekommenderar dock att du kontaktar din företagsrådgivare eller konsult för att avgöra om ditt företag ska rapportera och vad ditt företag specifikt behöver rapportera om enligt din CSRD-rapport.

Hur rapporterar jag enligt CSRD?

Arrow

Kontakta din företagsrådgivare eller revisor om ditt företag uppfyller de obligatoriska rapporteringskraven enligt CSRD. Alla slutrapporter ska stödja digital taggning och ska publiceras som en del av den offentliga ekonomiska rapporteringen. 

RISMAs CSRD-lösning kan hjälpa ditt företag att göra denna uppgift mer hanterbar. Vi sätter ett projektramverk för att förbereda dig och ditt företag för CSRD-rapportering.