NIS2-direktivet ökar kraven på cybersäkerhet, men öppnar också upp för affärsmässiga fördelar. Läs vidare för att ta reda på hur.
Verksamhetsfördelar med NIS2: Optimera din verksamhet

Verksamhetsfördelar med NIS2: Optimera din verksamhet

Time Reading
5 minuters läsning
NIS

NIS2-direktivet inför nya standarder för nät- och informationssäkerhet, vilket ökar kraven på organisationers cybersäkerhet, men som också öppnar upp för affärsmässiga fördelar.

Förutom att säkerställa efterlevnad kan NIS2 bidra till minskade kostnader och ökade intäkter i kombination med bland annat förbättrad effektivitet, stöd för distansarbete, efterlevnad av andra regelverk och förstärkning av värdekedjan som helhet.

5 verksamhetsfördelar med NIS2

1. Reducerade driftskostnader

Såväl små som medelstora företag och organisationer med avancerade säkerhetssystem är sårbara när det gäller cyberhot. Under 2022 rapporterades en ökning av globala cyberattacker med 38% jämfört med föregående år, en trend som bara förväntas öka. Effektiva förberedelser och implementering av NIS2 kan däremot leda till betydande besparingar genom att förhindra förluster relaterade till cyberattacker. 

Genom att stärka cybersäkerheten med NIS2 kan organisationer förebygga cyberattacker och minska risken för driftstörningar. Exempel på förbättrade säkerhetsåtgärder är kravet på ökad nätverksövervakning, vilket gör att organisationen snabbare kan upptäcka och reagera på hot.

NIS2-direktivet bidrar till att utveckla en robust försvarsmekanism som förbereder organisationen på att hantera potentiella hot innan de inträffar. Detta bidrar till en starkare övergripande säkerhetsställning och minskad sårbarhet för cyberattacker.

2. Ökade intäkter

En robust cybersäkerhetsstrategi kan direkt bidra till att öka en organisations intäkter. Cyberhot utgör en kontinuerlig källa till oro för både konsumenter, affärspartners och organisationer. Förmågan att uppvisa robust cybersäkerhet har därför blivit en avgörande faktor för att bygga förtroende hos organisationer. Organisationer förväntas inte bara ta hand om sin egen säkerhet, även leverantörer och samarbetspartners förväntas följa höga säkerhetsstandarder. 

När en organisation kan garantera säker datahantering och effektivt skydd mot cyberattacker blir det en betydande konkurrensfördel i både befintliga och nya kundrelationer. Dessutom blir det allt viktigare att kunna uppfylla kraven på transparens när det gäller cybersäkerhet, inklusive att lämna ut information om säkerhetsprotokoll och riskhanteringsprocesser, vilket stärker förtroendet i värdekedjan och skapar ytterligare affärsmöjligheter.  

3. Effektivisering och processoptimering

Implementeringen av NIS2 kan leda till effektivitetsförbättringar och processoptimering i organisationen. Ett fokus på strukturerad hantering av nätverks- och informationssäkerhet ger större transparens i interna processer, vilket gör det lättare att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister och effektivisera arbetsflöden.  

Resultatet kan bli automatisering av säkerhetsprocesser som minskar tidsåtgång och mänskliga fel, samtidigt som förbättrad säkerhet och tydligare processer möjliggör effektivare resursanvändning och minskar risken för incidenter och störningar som blir följden av detta. 

4. Samverkan med andra regelverk

Kraven i NIS2 bidrar till att skapa en grund som inte bara uppfyller specifika cybersäkerhetskrav, utan stöder även efterlevnaden av en rad andra lagstadgade skyldigheter. 

Exempelvis kan förbättrad nätverks- och informationssäkerhet bidra till efterlevnad av GDPR. Samtidigt kan en stark säkerhetsinfrastruktur och riskhanteringsstrategi underlätta efterlevnaden av branschrelevanta standarder och lagstiftning. NIS2-efterlevnad kan därmed skapa en dominoeffekt, där insatser bidrar till uppfyllandet av andra lagkrav. Detta innebär inte bara en säkrare och mer sammanhållen efterlevnadsstruktur inom organisationen, utan det sparar också tid och resurser internt. 

5. Förstärkning av värdekedjan

NIS2-direktivet har potential att stärka hela värdekedjan, vilket kan ha en betydande inverkan på en organisations ställning på marknaden. Genom att införa höga säkerhetsstandarder i hela värdekedjan uppnår organisationen en säkrare och mer tillförlitlig leverans, vilket avsevärt minskar risken för störningar och ekonomiska förluster.

En säker värdekedja är också avgörande för att upprätthålla kundernas förtroende och lojalitet. Med starka cybersäkerhetsåtgärder blir organisationen attraktiv för både nuvarande och potentiella partners, vilket öppnar upp för nya affärsmöjligheter och innovation.  

Utnyttja NIS2 för att driva innovation och tillväxt

NIS2 innebär mer än bara en uppdatering av cybersäkerhetskraven: direktivet kan också fungera som en katalysator för både säkerhetsförbättringar och företagstillväxt.

Nätverks- och informationssäkerheten kommer dock att utvecklas i takt med hoten mot cybersäkerheten och den tekniska utvecklingens förändringar. Det kommer att läggas större vikt vid att upptäcka hot, automatiserade säkerhetssystem och integration av artificiell intelligens i cybersäkerhetsstrategier, liksom samspelet med andra regelverk kommer att bli ännu mer integrerat.

Kort sagt: Med en helhetssyn på cybersäkerhet är NIS2 inte bara ännu en rättslig skyldighet att uppfylla, utan en möjlighet att stärka säkerhetsgrunden i hela värdekedjan, vilket skapar en grund för att driva innovation, förbättra kundförtroendet och uppnå långsiktig tillväxt. 

Logo