CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD är ett nytt EU-direktiv som ändrar och skärper kraven på företagens hållbarhetsrapportering.
CSRD: Nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

CSRD: Nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

Time Reading
3 minuters läsning
ESG

CSRD står för Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD är ett nytt EU-direktiv som ändrar och skärper kraven på företagens hållbarhetsrapportering.

Vi kommer här att gå igenom direktivet och förklara initiativets syfte. Vi kommer också att gå igenom EU:s ambitioner på området för dig. Samtidigt reder vi ut vilka som omfattas av CSRD och vad som ska rapporteras.

Syfte och ambitioner med CSRD

Ökad transparens och standardiserad rapportering är syftet med EU:s nya direktiv. På så sätt kan såväl investerare som leverantörer och kunder lättare tyda en organisations insatser för hållbarhet.

Ambitionen med CSRD är att hållbarhetsredovisningen på sikt ska ha samma kvalitet som den finansiella rapporteringen.

Vem omfattas av CSRD?

Inledningsvis kommer 49 000 företag i EU:s medlemsländer att omfattas av CSRD. Föregångaren NFRD påverkade långt färre företag då det endast omfattade 11 700 företag.

De nya standarderna för hållbarhetsredovisning omfattar såväl stora och börsnoterade företag som SME-segmentet av företag i Danmark. På så sätt berörs allt fler företag av direktivet.

Dock kan även mindre företag drabbas av de skärpta kraven på hållbarhetsredovisning. Du som leverantör kan bli ombedd att dokumentera och synliggöra eventuella hållbarhetsinitiativ.

När träder CSRD i kraft?

EU-direktivet träder på så sätt i kraft det räkenskapsår som börjar 1 januari 2024.

SME-segmentet kan räkna med en längre period innan uppstart. Från och med 2026 förväntas SME-segmentet omfattas av CSRD. Det är dock inte osannolikt att små, medelstora och andra företag trots allt kommer att påverkas av dessa lag- och rapporteringskrav redan 2024. Detta på grund av att det kommer att vara nödvändigt för stora aktörer att skärpa kraven på att deras underleverantörer ska kunna redovisa sitt arbete inom lagstiftningen.

Om vad ska det rapporteras?

CSRD kommer som utgångspunkt att fokusera på följande tre områden:

  • Miljöfaktorer – inklusive anpassning och begränsning av klimatförändringar, resursförbrukning, cirkulär ekonomi, föroreningar, biologisk mångfald med mera.
  • Sociala faktorer – inklusive lika möjligheter och rättigheter, goda arbetsvillkor, mänskliga rättigheter med mera.
  • Styrning – inklusive lednings- och tillsynsorgan, affärsetik, företagskultur, politiskt engagemang, intern kontroll, system för riskhantering med mera.

Det krävs att ett brett utbud av information tillgängliggörs för alla intressenter, för vart och ett av ovanstående områden. Det gäller bland annat information om affärsmodell, strategi, hållbarhetsriktlinjer, negativ påverkan på hållbarhetsområdet och ledningens roll i hållbarhetsarbetet.

CSRD kommer också att ha ett nära samband med andra EU-relaterade direktiv, inklusive disclosureförordningen och taxonomiförordningen, samt det kommande due diligence-direktivet, CSDD.

Logo