Enterprise Risk Management

Definiera, bedöm och analysera riskerna inom organisationen, och använd era kunskaper för att skapa värdefulla strategiska fördelar.

Boka en demo

Transparens: Nyckeln till framgångsrik riskhantering

Riskhantering spelar en central roll i så gott som alla organisationer. Med den ökande komplexiteten blir det dock svårare att navigera i risklandskapet och samtidigt ha fullt förtroende för sin egen förmåga.

RISMA:s riskhanteringslösning hjälper dig att skapa en kristallklar överblick över hela riskområdet, så att du kan vara medveten om de värsta riskscenarierna och fatta beslut utifrån ett välinformerat underlag.

360 graders överblick

Få en tydlig överblick och övervaka allt från din instrumentpanel. Analysera utan begränsningar och låt dina data tala för sig själva.

Se sambandet mellan risker på olika ställen i hela organisationen
Identifiera ömsesidig påverkan och planera din insats
Sätt upp riktlinjer och delegera riskuppföljning

Effektiv riskreducering

Prioritera och använd dina resurser effektivt på de mest kritiska riskerna. Du säkerställer transparens och kan konstant övervaka och automatiskt spåra utförda kontroller.

Få en guidad tillgång till riskhantering
Automatisera dina kontroller och välj hur ofte de ska göras
Uppnå bättre kunskapsdelning och transparens

Dokumentation av risker och kontroll

Slipp Excel-filer och manuellt arbete genom att bygga upp risk- och kontrollportföljer i en central databas. Koppla dem till relaterade databehandlingsaktiviteter för att uppnå större transparens och delegera ansvar för arbetsprocesser.

Dokumentera din riskhantering
Skapa styrelse- och ledningsrapporter
Ta beslut utifrån välinformerade underlag

Eliminera manuella processer och uppnå större transparens och effektivitet

Allt du behöver i en riskhanteringslösning.

Låt oss ta ett samtal

Enterprise Risk Management steg för steg

Du får ett verktyg som med hjälp av olika steg gör det enklare och mer överskådligt att hantera organisationens riskhantering.

Du identifierar de risker som kan utgöra ett hot för organisationen.
Du skapar relevanta parametrar som du vill bedöma risken utifrån.
Du kan börja vidta åtgärder där du vill minska sannolikheten och därmed minska er sårbarhet.
Du kontrollerar och utvärderar löpande befintliga och nya risker och har därmed en ständigt uppdaterad riskbild.

Riskbedömningar är inte värda något om man inte åtgärdar och följer upp dem. Det har vi naturligtvis tänkt på, så att du får en 360-graders lösning för ert Enterprise Risk Management.

RISKHANTERING PÅ FLERA NIVÅER

Oavsett vilka typer av risker du behöver hantera kan vår programvara hjälpa dig att ha kontroll på era riskscenarier.

Vi levererar programvara för olika typer av riskbedömningar:

Enterprise Risk Management
Information Risk Management
Riskbedömning för registrerade individer
Project Risk Management
Operational Risk Management

RISMA jämfört med Excel

Det finns många fördelar med att ersätta komplicerade Excel-ark och texttunga Word-dokument med en systemstödd lösning.

RISMA

EXCEL

Registrering av ändringar
Översikt, status och framsteg
Bästa praxis och vägledning
Realtidsövervakning
Hög
Lågt
Säkerhetsnivå
Automatiserad rapportering och dokumentation
Registrering av fel
Automatisering av processer
Risk för förlust av data
Lågt
Hög
Låg
Risk att förlora viktig information
Hög
Hög
Samarbetsnivå
Lågt

Implementering av risklösning

För att få bästa möjliga start med riskhanteringslösningen, hjälper Customer Success-teamet dig och ditt team att komma igång med en välplanerad implementeringsprocess.

Efter otaliga implementeringsuppdrag vet de vad som är bästa praxis och vad som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt implementeringsförlopp. De kommer även att ge löpande support under implementeringsfasen för att se till att ni får ut mesta möjliga av er lösning.

Utforska 5-stegsmodellen för implementering ➝

Redo att prova RISMA?

Boka en demo och se hur vi kan hjälpa och guida er till att få kontroll över organisationens riskhantering.

Låt oss ta ett samtal

En GRC-plattform som samlar hela organisationen

Stärk organisationen genom att koppla samman data, team, handlingsplaner och rapportering i en integrerad GRC-plattform.  

Oavsett om ni implementerar en, två eller flera av GRC-plattformens lösningar, är plattformen en garant för ökat samarbete, större transparens och mycket sparad tid, som skapar stort värde för alla.

Utforska RISMAs GRC-plattform ➝

RATIONALISERADE KONTROLLER

Automatisera, dokumentera och rapportera alla kontroller på ett smidigt sätt – inklusive bedömning, riskminimering och övervakning i en enda plattform.

Läs mer

SYSTEMATISERAD IT-SÄKERHET

Få full ISMS-efterlevnad – inklusive visuell överblick, övervakning i realtid, inbyggd riskbedömning och perfekt rapportering.

Läs mer

OPTIMERAD GDPR-EFTERLEVNAD

Ersätt ineffektiv informationsinsamling, manuella processer och opålitliga Excel-ark med en optimerad GDPR-lösning.

Läs mer

Vanliga frågor

Vad är Risk Management?

Riskhantering gör det möjligt för ledningen att ta ställning till och prioritera nödvändiga investeringar och åtgärder i förhållande till företagets riskvillighet.

Därför är det nödvändigt att känna till vilka risker ledningen är villig att ta. Utgångspunkten för det arbetet är en riskbedömning.

Risk Management omfattar en process där du som del av ledningen eller styrelsen ska identifiera och bedöma möjliga risker, problem eller katastrofer som kan påverka verksamheten, INNAN de inträffar.

På så sätt kan ni skapa rutiner som ska hjälpa företaget att undvika risker, minimera deras påverkan eller hjälpa till att lösa de problem de i värsta fall orsakar.

Vilka är de fyra viktigaste risktyperna?

Det finns många olika typer av risker som kan vara potentiella hot mot företag och organisationer. Riskerna varierar beroende på vilken bransch eller marknad det rör sig om. Det finns dock några övergripande risker som kan drabba alla.

 • Strategiska risker – exempelvis en ny konkurrent på marknaden
 • Efterlevnadsrisker – exempelvis introduktion av nya regler och lagar
 • Finansiella risker – exempelvis ränteökningar på företagslån eller uteblivna betalningar
 • Operativa risker – exempelvis IT-virus eller stöld av utrustning

Dessutom finns det också flera andra typer av risker, som till exempel naturkatastrofer, hälso- och säkerhetskriser samt kommersiella risker som fel och misstag från viktiga leverantörer eller kunder.

Vilka är de fem stegen i riskhanteringsprocessen?

Det finns många olika steg i en riskhanteringsprocess. I stort sett kommer processen att innehålla följande steg.

 • Du identifierar risker som kan utgöra  hot och påverka verksamheten negativt.
 • I en riskanalys bestämmer du sannolikhet och konsekvenser.
 • Du bedömer riskens storlek som en kombination av sannolikhet och konsekvens.
 • Du accepterar risken eller vidtar åtgärder för att minska risken.
 • Du övervakar, kontrollerar och gör kontinuerliga utvärderingar av befintliga och nya risker.

Vilka standarder och ramverk erbjuder RISMA i sina riskhanteringsverktyg?

RISMA är en flexibel lösning som kan anpassas till alla standarder och ramverk. Det är möjligt att arbeta med följande:

 • Sannolikhet och konsekvenser
 • Risktolerans och riskvillighet
 • FIT/CIA-analys där ni bedömer sekretess, integritet och tillgänglighet
 • Hot och sårbarhet

Ni kan naturligtvis också fastställa egna parametrar som ni arbetar med idag och lägga till nya parametrar i takt med att organisationen blir mer mogen.

Våra befintliga kunder använder riskhanteringslösningen för exempelvis riskbedömningar i samband med GDPR, ISMS och moln-utkontraktering.