Siloarbejde fører til dobbeltarbejde, oversete synergier og øgede risici i organisationen. Se, hvordan du nedbryder siloerne i compliance.
Nedbryd siloarbejde i compliance

Nedbryd siloarbejde i compliance

Time Reading
8 minutters læsning
Compliance

GDPR, NIS2 og CSRD for blot at nævne nogle få. Reguleringskravene bliver stadig mere omfattende, og organisationer står overfor en stigende kompleksitet i håndteringen af compliance. Det er et landskab, der er præget af regler på tværs af brancher og landegrænser, og som hele tiden udvides og justeres.

En central udfordring med compliance er, når organisationer håndterer kravene isoleret i de enkelte afdelinger, så der skabes "compliancesiloer". En silo opstår, når forskellige dele af organisationen arbejder med compliance uafhængigt af hinanden uden at koordinere eller dele viden. Konsekvensen er dobbeltarbejde, oversete synergier og øgede risici.

Et eksempel på konsekvenserne kan være i anvendelsen af GDPR og ISO 27001 i samme organisation. Selvom de umiddelbart ser ud til at dække forskellige områder, overlapper de hinanden i krav til databeskyttelse og informationssikkerhed. Organisationer, der behandler de to dele separat, går glip af muligheden for at effektivisere deres compliancearbejde og skabe synergier, der kan styrke deres sikkerhedsforanstaltninger. Det understreger nødvendigheden af at nedbryde siloer for at skabe en mere integreret og effektiv tilgang til compliance.

LÆS OGSÅ: Synergi mellem GDPR og ISMS giver store fordele

Komplikationer og unødige risici

Siloarbejde i compliance har altså negative konsekvenser. Det kan være øget risiko for brud på reglerne, da manglende samarbejde og kommunikation mellem afdelinger kan føre til inkonsistens og huller i overholdelsen af lovgivningen – og mangelfuld compliance kan yderligere føre til bøder og skade på organisationens omdømme. Samtidig kan siloarbejde hæmme organisationens evne til at implementere effektive risikostyringsstrategier, hvilket efterlader den sårbar overfor både interne og eksterne trusler.

Et af de værktøjer, der kan bruges til at spotte siloarbejde, er begrebet GRC-modenhed. GRC står for Governance, Risk Management og Compliance, og modenheden er et mål for, hvor effektivt organisationen formår at integrere de tre dele på tværs af organisationen. En lav GRC-modenhed kan ofte indikere, at der er siloarbejde til stede, da områderne håndteres isoleret snarere end som en helhed. Derfor kan en vurdering af GRC-modenheden være et effektivt værktøj til at spotte, hvor og hvordan siloarbejde manifesterer sig, og hvilke områder i organisationen der kræver øget integration.

Ved at forstå GRC-modenhedens rolle i organisationen bliver det tydeligere, hvorfor man med fordel kan stræbe efter en høj grad af modenhed. En høj GRC-modenhed signalerer en organisation, der aktivt koordinerer sine complianceindsatser, risikostyringsstrategier og governance-praksisser, hvilket skaber en stærkere og mere fleksibel organisation med evnen til hurtigt at tilpasse sig nye compliancekrav og risikoscenarier.

Fordele ved en mere holistisk tilgang

For at nedbryde siloerne og fremme en integreret tilgang til compliance, er det afgørende med en forståelse for, hvordan organisationens GRC-modenhed spiller ind.

En høj GRC-modenhed karakteriseres ved, at alle afdelinger samarbejder om at identificere, vurdere og håndtere risici samt sikre compliance. Det opnås gennem en kultur af åben kommunikation, delt viden og fælles målsætninger, og det indebærer flere fordele – for eksempel:

 • Bedre overblik over den samlede indsats
 • Mere effektive arbejdsprocesser
 • Minimering af menneskelige fejl
 • En stærk compliancekultur
 • Bedre mitigering af risici
 • Overholdelse af lovgivningen

På den lange bane vil en høj GRC-modenhed forbedre beslutningstagning og strategisk planlægning ved at give ledelsen en helhedsorienteret forståelse af risici og performance på tværs af organisationen.

Strategier til at udvikle GRC-modenheden

For organisationer med en lav eller medium GRC-modenhed er det nødvendigt at udvikle strategier, der effektivt adresserer governance, risikostyring og compliance på tværs af hele organisationen. At bevæge sig mod en høj GRC-modenhed kræver en målrettet indsats for at nedbryde siloer og fremme en kultur af integreret risikostyring og compliance.

Herunder har vi samlet en kort guide til de vigtigste trin i processen for organisationer, der vurderes til at have henholdsvis lav og medium modenhed.

Fra lav til medium GRC-modenhed

Organisationer med en lav GRC-modenhed oplever ofte siloer og inkonsekvente GRC-processer på grund af begrænset standardisering og mangel på integrerede systemer. At bevæge sig mod en bedre modenhed indebærer at tage skridt mod mere strukturerede og fokuserede GRC-initiativer, herunder:

 • Identificering af eksisterende politikker og procedurer
 • Opdatering og forankring af eksisterende politikker og procedurer
 • Indsamling af GRC-relaterede data og processer i enkeltstående løsninger for at skabe overblik over organisationens brug af værktøjer
 • Øg ledelsens engagement og ressourceallokering til at støtte GRC-initiativer

Fra medium til høj GRC-modenhed

Organisationer på et medium modenhedsniveau har nogle GRC-områder, der styres godt på afdelingsniveau, men som mangler integration på tværs af organisationen. At bevæge sig mod en høj modenhed kræver en helhedsorienteret tilgang, der fremmer samarbejde og vidensdeling på tværs af alle afdelinger og GRC-initiativer. Det indebærer blandt andet:

 • At skabe en kultur af ansvarlighed og tilsyn, hvor medarbejderne forstår, hvordan deres arbejde bidrager til organisationens GRC-mål
 • Implementering af løsninger der muliggør integration af data og processer på tværs af GRC-områder for at minimere siloer og øge effektiviteten
 • Udarbejdelse af standardiserede processer og arbejdsgange på tværs af afdelinger
 • Investering i medarbejderuddannelse og -kompetencer
 • Prioritering af ledelsens engagement i GRC-indsatser for at sikre de nødvendige ressourcer og opbakning til arbejdet
 • Indførelse af regelmæssig rapportering der fremmer datadrevet beslutningstagning

Skab en holistisk løsning med en GRC-platform

For at nedbryde siloerne og opnå en holistisk og koordineret tilgang til governance, risikostyring og compliance kan det være en idé at overveje en integreret GRC-platform. En løsning der binder organisationens forskellige funktioner sammen i en samlet ramme, og som understøtter en mere effektiv, strategisk og forebyggende indsats over for de udfordringer og risici, organisationen står overfor.

Fordelene ved en integreret GRC-platform er blandt andet:

 • Effektivitet i arbejdsprocesser: Ved at reducere dobbeltarbejde og manuelle processer spares både tid og ressourcer, hvilket øger effektiviteten.
 • Forbedret risikostyring: En samlet platform giver et fuldstændigt billede af alle risici og deres indvirkning på organisationen, hvilket gør det muligt at prioritere og håndtere risici mere effektivt.
 • Ensartet compliance: En integreret tilgang sikrer, at alle compliancekrav håndteres konsekvent, hvilket reducerer risikoen for overtrædelser og de deraf følgende bøder.
 • Strategisk beslutningstagning: Centraliseret adgang til data og analyser understøtter ledelsen i at træffe velinformerede strategiske beslutninger.
 • Skalerbarhed: En GRC-platform kan nemt tilpasses og udvides i takt med organisationens vækst og de skiftende krav i det regulatoriske landskab.

Ved at vælge en integreret GRC-platform frem for isolerede point solutions kan organisationen opnå en mere koordineret og effektiv tilgang til både governance, risikostyring og compliance. Det sikrer ikke kun overholdelse af gældende regler og minimering af risici, men bidrager også positivt til organisationens overordnede strategiske målsætninger.

LÆS OGSÅ: Sådan opnår du en succesfuld implementering af dit complianceprojekt

Logo