Dobbel vesentlighet vil etter hvert spille en rolle for de fleste organisasjoner. Les videre og lær mer om det her.
Financial materiality vs. impact materiality: Forståelse av dobbel vesentlighet

Financial materiality vs. impact materiality: Forståelse av dobbel vesentlighet

Time Reading
6 minutters lesing
ESG

Bærekraft står på dagsordenen i hele EU. På tvers av bransjer og land må organisasjoner bidra til utviklingen ved å forstå og ta hensyn til både de positive og negative effektene virksomheten har på miljøet og samfunnet.

Hva er dobbel vesentlighet?

Double Materiality er et begrep knyttet til ESG-rapportering og refererer til prinsippet om at organisasjoner påvirker miljøet og samfunnet - og omvendt. I henhold til Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) må organisasjoner ta hensyn til prinsippet om dobbel vesentlighet i sine rapporter, slik at omverdenen kan få et transparent og pålitelig innblikk i virksomhetens påvirkning på miljø og samfunn og konsekvensene av dette.

Dobbel materialitet kan dermed ses på som en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling som anerkjenner at organisasjoners ansvar ikke bare omfatter økonomiske resultater, men også deres innvirkning på verden rundt dem.

Hva er Financial Materiality?

Financial Materiality refererer til de aspektene ved en organisasjons virksomhet som har en betydelig innvirkning på de økonomiske resultatene. Det kan omfatte et bredt spekter av faktorer, fra operasjonell og juridisk risiko til miljømessige og sosiale konsekvenser.

I en verden der det sosiale og miljømessige fotavtrykket får stadig større betydning for både kunder og samarbeidspartnere, er det ikke lenger nok å fokusere på tradisjonelle finansielle indikatorer. Organisasjoner må også vurdere hvordan aktivitetene deres påvirker samfunnet og miljøet, og hvordan disse påvirkningene til syvende og sist kan påvirke de økonomiske resultatene.

En organisasjon som ikke tar hensyn til miljørisiko, kan for eksempel få betydelige kostnader i form av bøter, søksmål og tap av omdømme. Dette kan ha en betydelig innvirkning på organisasjonens økonomiske resultater. På samme måte kan organisasjoner som ikke tar hensyn til sosiale risikoer, for eksempel arbeidsforhold og menneskerettigheter, også få betydelige økonomiske konsekvenser.

Derfor er det viktig å forstå og ta hensyn til finansiell vesentlighet i både beslutningsprosesser og rapportering. På den måten kan organisasjonen bedre håndtere risiko, utnytte muligheter og skape langsiktig verdi for alle interessenter.

Hva er Impact Materiality?

Impact Materiality er en del av en bredere ESG-tilnærming som tar hensyn til en organisasjons påvirkning på en rekke områder, blant annet klimaendringer, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og korrupsjon.

I motsetning til Financial Materiality, som fokuserer på hvordan disse faktorene kan påvirke organisasjonens økonomiske resultater, ser Impact Materiality på hvordan organisasjonens handlinger påvirker verden rundt seg. Det er en mer helhetlig tilnærming som anerkjenner at bedrifter har et ansvar som strekker seg lenger enn til bunnlinjen.

En organisasjon som for eksempel produserer produkter med høye utslipp, kan ha en betydelig negativ innvirkning på miljøet. Impact Materiality vil ta hensyn til denne miljøpåvirkningen og kan føre til endringer i organisasjonens praksis med hensikt om å redusere miljøpåvirkningen.

Det er viktig å merke seg at Impact Materiality ikke er en erstatning for Financial Materiality, men snarere en utvidelse. Begge tilnærmingene er viktige for å få et fullstendig bilde av organisasjonens praksis og langsiktige levedyktighet.

LES OGSÅ: Forbered deg på å imøtekomme CSRD-kravene: Alt du trenger å vite

Hvordan Double Materiality påvirker organisasjonen

Double Materiality vil ha en betydelig innvirkning på din organisasjon, uavhengig av størrelse eller sektor. Det er ikke lenger nok å fokusere utelukkende på de økonomiske aspektene ved forretningsdriften. Nå må organisasjoner også ta hensyn til de miljømessige og sosiale konsekvensene av virksomheten.

De siste årene har det blitt klart at miljømessige, sosiale og ledelsesmessige aspekter ved en organisasjon ikke lenger er valgfrie. Bærekraft er i høyeste grad på den offentlige europeiske agendaen, og derfor vil Double Materiality også spille en rolle for din organisasjon.

I første omgang (2024) er det bare store og børsnoterte selskaper som er pålagt å rapportere - og som vil bli direkte berørt av Double Materiality - men i realiteten vil de aller fleste underleverandører også oppleve økende krav til bærekraftsrapportering. Lovgivning som CSRD har en tendens til å spre seg som ringer i vannet og skape bølger for selskaper som i dag ikke er direkte omfattet av lovgivningen. Mindre selskaper vil derfor også oppleve økt etterspørsel etter ESG-data.

Innen 2025 vil direktivet omfatte EU-selskaper med mer enn 250 ansatte (og en viss omsetning eller balansesum), og innen 2028 vil flere standarder rettet mot spesifikke sektorer og SMV-segmentet fases inn.

Struktur er grunnlaget for etterlevelse av CSRD

Det kan være utfordrende å navigere i det nye landskapet, men det er også en mulighet for organisasjoner til å forbedre sin bærekraftspraksis, styrke omdømmet og skape langsiktig verdi.

Double Materiality-vurderingen er dog en kompleks oppgave som krever mer enn bare gode intensjoner. Det innebærer blant annet å samle inn store mengder data, identifisere risikoer og utvikle tiltaksplaner. For å håndtere denne kompleksiteten er det viktig å strukturere arbeidet systematisk, ellers kan det være utfordrende å vurdere ESG-relaterte påvirkninger, risikoer og muligheter som organisasjonen står overfor.

Det er derfor avgjørende for ESG-ledere å finne den rette kombinasjonen av verktøy og CSRD-programvare for å drive prosjektet og sikre at CSRD-kravene overholdes. Dette er ikke en oppgave som kan løses med noen Excel-ark. I tillegg til å redusere noen av utfordringene, fungerer programvaren som en katalysator for kommunikasjon og samarbeid. De bidrar til å holde alle teamene oppdaterte og engasjerte, noe som er avgjørende for å kunne ta informerte beslutninger og være proaktive når det gjelder fremtidige utfordringer og muligheter.

Programvaren er dermed ikke bare et verktøy: Den er med på å legge grunnlaget for at organisasjonen lykkes i arbeidet med double materiality, CSRD og dermed også evnen til å gå en mer bærekraftig fremtid i møte.

Logo