I framtiden vil ESG (miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold) være helt nødvendig for driften av organisasjonen din. Forstå ESG, og gjør deg klar til å implementere det i organisasjonen din.
Hva er ESG og hvorfor er det viktig?

Hva er ESG og hvorfor er det viktig?

Time Reading
4 minutters lesing
ESG

Organisasjoner står i dag overfor økende krav til bærekraftig forretningsdrift og klima- og miljøledelse. Ikke bare i kraft av myndighetskrav, men også gjennom forventninger fra ulike interessenter – helt fra ansatte og kunder til leverandører og samarbeidspartnere.

Enten du driver en større eller en mindre organisasjon, er ESG-rapportering helt nødvendig hvis du skal beholde alle involverte i økosystemet. ESG handler om bærekraft, om miljømessige, sosiale og styringsmessige spørsmål. Med en proaktiv ESG-strategi viser du verden at organisasjonen din gjør en ærlig innsats for å registrere og forbedre sin miljøpåvirkning. Samt at du tar ansvar og har ressurser til å iverksette positive klimatiltak og bygge en mer bærekraftig fremtid.

Hva er ESG?

ESG står for miljø- (environmental), sosiale- (social) og forretningsetiske forhold (governance). Det er et organisatorisk verktøy som virksomheter bruker for å måle og forbedre sin klima- og miljøpåvirkning i forhold til FNs mål for bærekraftig utvikling.

ESG og ESG-rapportering er viktig, fordi det er en mulighet til å gi omverdenen et mer nyansert bilde av organisasjonen din. Et bilde som viser at organisasjonen tar ansvar. Selv den mest bærekraftige organisasjonen påvirker miljøet og omgivelsene i større eller mindre grad, og ingen påvirkning er derfor heller ikke målet. Det handler om å være bevisst og ærlig, både om organisasjonens negative påvirkning og positive verdiskaping. Samtidig som at man hele tiden jobber kontinuerlig for å forbedre den.

Hva betyr ESG? 

ESG står for environmentalsocial og governance. I praksis er ESG-rapportering en offentliggjøring av data som forklarer en gitt organisasjons påvirkning og merverdi på tre områder: miljø, samfunn og ledelse. 

  • Environmental (miljøforhold) beskriver hvordan en organisasjon opptrer som forvalter av naturen. Den analyserer hvordan organisasjonens aktiviteter påvirker miljøet og håndterer miljørisikoer. For eksempel ressursknapphet og -forvaltning, bevaring av naturressurser, behandling av dyr og klimagassutslipp.
  • Social (sosiale forhold) undersøker styrkene og svakhetene ved måten en organisasjon forvalter forholdet til ansatte, leverandører, kunder og lokalsamfunnene der den driver sin virksomhet. Herunder blant annet arbeidsforhold, virksomhet i konfliktområder, helse og sikkerhet, forholdet til de ansatte og mangfold.
  • Governance (forretningsetiske forhold) handler om organisasjonens ledelse, lederlønn, revisjon, internkontroll og aksjonærrettigheter. Dette omfatter også spørsmål som lederlønn, likestilling, bestikkelser, korrupsjon og mangfold i styret.

Hvordan måle ESG? 

Hvilke områder som er relevante å inkludere i ESG-arbeidet, varierer fra organisasjon til organisasjon. Det kan eksempelvis være en negativ innvirkning på miljøet som følge av avfall og energiforbruk, eller det kan være noe helt annet som organisasjonens positive bidrag til likestilling. Et annet eksempel er relevante områder knyttet til FNs bærekraftsmål.

Når det gjelder måling, er det viktig å være konsekvent i rapporteringen, og det er derfor en fordel å følge internasjonale standarder både når det gjelder definisjoner og beregningsmetoder. I tillegg anbefales det å følge god rapporteringspraksis, slik at aktuelle data gis samme verdi som finansielle data:

  • Avgrensning: Følg den finansielle avgrensningen
  • Konsolidering: Følg de finansielle reglene for oppsamling av data
  • Periode: Følg samme periode som finansregnskapet
  • Regnskapsprinsipper: Beskriv metodene som er brukt for å måle dataene
  • Resultat og utvikling: Redegjør for og forklar utviklingen av tallene for en periode på 3 til 5 år

Hvorfor er ESG viktig?

Kunder, forretningspartnere og ansatte fokuserer i stadig større grad på bærekraft, miljøforhold, likestilling osv., og ESG er derfor et nødvendig tiltak for organisasjonens omdømme. Bærekraft er det nye idealet, og i fremtiden vil det være vanskelig å drive en vellykket virksomhet uten å håndtere organisasjonens miljø- og samfunnsmessige påvirkning.

Videre er det i organisasjonslivet en økende bevissthet om at ESG i framtiden kan bli obligatorisk. Hvis din organisasjon ønsker å ligge i forkant av regelverk og konkurranse, kan det være lurt å begynne med å integrere ESG som en del av organisasjonens DNA allerede nå.

Logo