ESG står för "Environmental, Social and Governance", det vill säga miljö, socialt ansvar och ledning. ESG är något som kommer att vara oundvikligt i framtiden. Förstå ESG och gör dig redo att införa det i din organisation.
Vad är ESG och varför är det viktigt?

Vad är ESG och varför är det viktigt?

Time Reading
5 minuters läsning
ESG

Organisationer ställs idag inför allt större krav på hållbar affärsverksamhet samt klimat- och miljöhantering. Det handlar inte bara om lagstadgade krav, utan även förväntningar från olika intressenter – från anställda och kunder till leverantörer och samarbetspartners.

Oavsett om du driver en stor eller liten organisation är ESG-rapportering oundviklig om du vill behålla alla som är involverade i ekosystemet. Detta beror på att ESG handlar om hållbarhet. Om miljömässiga, sociala och styrningsfrågor. Med en proaktiv ESG-strategi kan du visa omvärlden att din organisation gör en ärlig ansträngning för att registrera och förbättra sin miljöpåverkan, att den tar ansvar, investerar resurser för att vidta positiva klimatåtgärder och är med och bygger en mer hållbar framtid.

Vad är ESG?

ESG står för enviromental (miljö), social (socialt ansvar) och governance (ledning). Det är ett organisatoriskt verktyg som företag använder för att mäta och förbättra sin klimat- och miljöpåverkan i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling.

ESG och ESG-rapportering är intressant eftersom det är en möjlighet att ge omvärlden en mer nyanserad inblick i organisationen. En bild som visar att organisationen tar ansvar. Även den mest hållbara organisationen har en påverkan på miljön och omgivningen i större eller mindre utsträckning. Att inte ha någon påverkan är alltså inte målet. Det handlar om att vara medveten och ärlig om organisationens negativa påverkan och positiva värdeskapande – och att ständigt arbeta för att förbättra den.

LÄS OCKSÅ: ESG-rapportering – kan man mäta organisationens bidrag till FN:s globala mål?

Vad betyder ESG?

I praktiken är ESG-rapportering offentliggörandet av uppgifter som förklarar en viss organisations påverkan och mervärde inom de tre områdena miljö, samhälle och ledning.

  • Environmental (miljö) beskriver hur en organisation klarar sig i förhållande till att förvalta naturresurser. Den analyserar hur dess verksamhet påverkar miljön och hanterar miljörisker - till exempel resursbrist och resurshantering, bevarande av naturresurser, behandling av djur och utsläpp av växthusgaser.
  • Social (socialt ansvar) undersöker styrkorna och svagheterna i det sätt på vilket en organisation hanterar sina relationer med anställda, leverantörer, kunder och det samhälle där den är verksam. Inkluderar bland annat arbetsrelationer, verksamhet i konfliktområden, hälsa och säkerhet, relationer mellan anställda och mångfald.
  • Governance (ledning) handlar om organisationens styrning, ersättningar till styrelseledamöter, revisioner, interna kontroller och aktieägares rättigheter. Den omfattar också frågor som ersättning till ledande befattningshavare, jämställdhet, mutor, korruption och mångfald i styrelsen.

Hur mäter man ESG?

Det varierar från organisation till organisation vilka områden som är relevanta att inkludera i ESG-arbetet. Det kan vara en negativ miljöpåverkan till följd av avfall och energiförbrukning, eller organisationens positiva bidrag till jämställdhet – eller något helt annat. Det viktigaste är att det relaterar till FN:s mål om hållbar utveckling. När det gäller mätning är det viktigt med enhetlighet i rapporteringen, och det är därför fördelaktigt att följa internationella standarder både när det gäller definitioner och beräkningsmetoder. Dessutom rekommenderas att man följer god rapporteringspraxis så att löpande uppgifter ges samma värde som finansiella uppgifter, nämligen:

  • Avgränsning: följ den finansiella avgränsningen.
  • Konsolidering: följ de finansiella reglerna för att sammanställa data.
  • Period: följer samma period som de finansiella räkenskaperna.
  • Redovisningsprinciper: beskriver de metoder som används för att mäta datan.
  • Prestation och utveckling: förklara och redogöra för talens utveckling för en period på 3-5 år.

Varför är ESG viktigt?

Kunder, samarbetspartners och anställda fokuserar alltmer på hållbarhet, miljöfrågor, jämställdhet o.s.v. och ESG är därför en nödvändig åtgärd för organisationens rykte. Hållbarhet är idag helt centralt och i framtiden kommer det att bli svårt att driva en framgångsrik verksamhet utan att hantera organisationens miljömässiga och sociala påverkan.

Dessutom finns det en växande medvetenhet om att ESG kan bli obligatoriskt. Om du som organisation vill ligga före regleringar och konkurrens kan du börja integrera ESG till att redan idag bli en del av din organisations DNA.

LÄS OCKSÅ: Ta kontroll över organisationens ESG-risker

Logo