ESRS är de EU-standarder som beskriver kraven för framtida hållbarhetsrapportering. Läs vidare för att förstå vad det handlar om.
ESRS - att förstå kärnan i de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering

ESRS - att förstå kärnan i de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering

Time Reading
3 minuters läsning
ESG

Med EU:s nya direktiv om CSRD-direktiv kommer behovet av detaljerade rapporteringskrav så att företagen vet vad, hur och när de ska rapportera. Dessa krav håller för närvarande på att utarbetas och består av en uppsättning hållbarhetsstandarder, som helt enkelt kallas European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Som nämnts befinner sig ESRS fortfarande i utvecklingsfasen. Kraven utvecklas av EFRAG, som har inrättats som teknisk rådgivare till Europeiska kommissionen.

Vad är ESRS – och vilken är den nya EU-standarden?

ESRS är namnet på de nya EU-standarderna för hållbarhetsrapportering, vars slutliga format måste lämnas in till Europeiska kommissionen senast den 31 oktober 2022, varefter de förväntas antas våren 2023. ESRS förväntas sedan antas under våren 2023. EFRAG har utarbetat ett förslag till de framtida standarderna, som just har offentliggjorts för samråd, och förslaget omfattar 13 standarder som rör miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Dessutom innehåller de övergripande områdena krav på att beskriva strategi, mål, måluppfyllelse och värdekedjor, samt att definiera väsentlighet och ställa krav på strukturen av
rapportering.

Sammantaget omfattar de 13 ESRS:erna följande:

  • Allmänna principer för hållbarhetsrapportering.
  • Allmänna krav på upplysning.
  • Specifika krav på upplysning med fokus på 11 ESG-frågor.

Förslagen innebär att företagen ska publicera separata hållbarhetsredovisningar med sektor- och verksamhetsspecifik information som en del av sina förvaltningsberättelser.

Vilka områden ska det rapporteras på?

CSRD definierar vad som ska rapporteras, medan ESRS klargör hur rapporteringen ska gå till.

Sammantaget finns det tre fokusområden för rapportering, nämligen:

  1. Miljöfaktorer: inklusive anpassning till och begränsning av klimatförändringar, resursanvändning, cirkulär ekonomi, föroreningar, biologisk mångfald m.m.
  2. Sociala faktorer: bland annat lika möjligheter och rättigheter, goda arbetsvillkor, mänskliga mänskliga rättigheter m.m.
  3. Styrning: inklusive lednings- och tillsynsorgan, affärsetik, företagskultur, politiskt engagemang, interna kontroller, riskhanteringssystem m.m.

Hela syftet med att öka fokuset på verksamheters hållbarhetsarbete är att öka öppenheten på området så att investerare, leverantörer och kunder lättare kan förstå en verksamhets hållbarhetsarbete.

LÄS OCKSÅ: Den europeiska gröna given: En klimatneutral kontinent innan år 2050

Vad betyder ESRS för din verksamhet?

De 13 hållbarhetsstandarderna kommer officiellt att påverka alla företag som omfattas av CSRD. Till en början handlar det om företag med mer än 250 anställda. I verkligheten kommer dock många fler att påverkas av de nya kraven på hållbarhetsrapportering, eftersom stora organisationer kommer att tvingas skärpa rapporteringskraven för sina underleverantörer.

Som organisation bör ni därför redan nu börja fundera på vilken inverkan standarderna kommer att ha på era interna kontrollprocesser och system för att se till att er hållbarhetsinformation håller samma kvalitet som er finansiella information.

Logo