EU har antagit ett omfattande paket för hållbar finans. Läs mer om de olika delarna och förstå vilka krav som ställs på din organisation.
Förstå EU:s Sustainable Finance Package

Förstå EU:s Sustainable Finance Package

Time Reading
4 minuters läsning
ESG

Den 21 april 2021 antog EU ett omfattande åtgärdspaket för att stödja hållbar finansiering och investeringar i Europa. Paketet kallas Sustainable Finance Package – förkortat SFP – och ska ses som ytterligare ett steg mot att omvandla den finansiella sektorn till en central drivkraft för hållbar ekonomisk tillväxt inom EU.

SFP är en viktig del av EU:s strategi för att nå sina klimatmål, och paketet består av en mängd olika initiativ och regler som gör det möjligt för investerare att flytta investeringar till mer hållbara tekniker och företag.

Vad består SFP av?

Sustainable Finance Package består av tre grundläggande delar: taxonomiförordningen (även kallad EU:s gröna taxonomi), krav på företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) och ett antal delegerade akter om förvaltningsansvar, produkttillsyn och -styrning samt försäkringsrådgivning.

Vi går närmare in på de tre delarna nedan.

Taxonomiförordningen

Taxonomiförordningen är ett enhetligt klassificeringssystem som definierar vilka ekonomiska aktiviteter som anses vara hållbara och som därmed bidrar till EU:s klimatmål.

Det övergripande målet med taxonomin är att skapa en standardiserad strategi för definitionen av hållbarhet så att företag kan arbeta med, lyfta fram och kommunicera om hållbarhet - och så att investerare kan skilja mellan hållbara och ohållbara investeringar.

LÄS ÄVEN: Vad är taxonomiförordningen?

Corporate Sustainablity Reporting Directive (CSRD)

CSRD är ett EU-direktiv som skärper kraven på företagens hållbarhetsrapportering.

Syftet är att säkerställa en mer konsekvent och tillförlitlig rapportering inom hela EU och att ge investerare, konsumenter och andra intressenter bättre tillgång till relevant information om företagens arbete med hållbarhet. 

LÄS ÄVEN: CSRD: Nytt EU-direktiv om hållbarhetsrapportering

Delegerade akter

De delegerade akterna ska säkerställa att finansiella organisationer, såsom rådgivare, kapitalförvaltare, försäkringsbolag etc. inkluderar hållbarhet i sina förfaranden och investeringsråd till kunder.

Den här delen av paketet uppmuntrar det finansiella systemet att stödja företag som är på väg mot hållbarhet samt befintliga hållbara företag. Dessutom kommer akterna att stödja EU:s motverkande av s.k. greenwashing. 

Överlag kan akterna delas in i tre kategorier: förvaltningsansvar, produkttillsyn och styrning samt försäkringsrådgivning.

  • Förvaltningsansvar: SFP klargör vilka skyldigheter ett finansiellt företag har när det bedömer sina hållbarhetsrisker, t.ex. hur översvämningar påverkar värdet av företagets investeringar.
  • Produkttillsyn och -styrning: Producenter av finansiella produkter måste ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer när de utformar sina finansiella produkter.
  • Försäkringsrådgivning: När en rådgivare bedömer en kunds lämplighet för en investering måste rådgivaren diskutera kundens hållbarhetspreferenser.

Framtiden kräver hållbarhet

Under de senaste åren har EU tagit stora steg för att bygga upp ett hållbart finansiellt system som bidrar till omställningen till ett klimatneutralt Europa. SFP är en väsentlig faktor i detta avseende och utgör själva grunden för EU:s arbete med att öka transparensen och ge investerare verktyg för att identifiera hållbara investeringsmöjligheter.

Det råder ingen tvekan om att framtiden kräver hållbarhet, och som organisation är det viktigt att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Den stora fördelen är förstås att man kan minska sin miljöpåverkan och minimera sitt ekologiska fotavtryck - men det finns också en konkurrensfördel i att göra en särskild satsning på hållbarhet.

Allt fler konsumenter och företag efterfrågar hållbara produkter och tjänster, och i linje med ovanstående kommer hållbara företag att ha lättare att locka till sig kapital från investerare i framtiden. Sammantaget kan hållbarhet i näringslivet öka en organisations långsiktiga framgång och bidra till en mer hållbar framtid för alla.

Logo