Mot mutor och korruption – ABC-efterlevnad

ABC-efterlevnad

Förenkla arbetet med ABC-efterlevnad

Varken goda avsikter eller övergripande policy fråntar ledningen och organisationen ansvar i samband med korruption. Arbetet mot korruption och mutor (ABC) kan dock snabbt breda ut sig och det kan bli svårt att behålla överblicken.

Vår ABC-lösning kan hjälpa till att skapa ett målinriktat arbete med fokus på att samla in, analysera och rapportera data så att du kan upptäcka, förebygga och förhindra korrupt beteende.

Lösningen vägleder dig genom processen samtidigt som det blir lättare att dokumentera dina styrkor och minska dina svagheter. På så sätt kan du identifiera avvikelser och prioritera dina insatser.

Huvudfunktioner

Utarbetat i samarbete med Plesner Advokatpartnerselskab
Utarbetat i samarbete med Plesner Advokatbyrå
Identifiera riskområden och täck in allt
Identifiera riskområden och täck in allt
Öka medvetenheten om vad man får och inte får göra som ombud
Öka medvetenheten om vad man får och inte får göra som ombud

Förbättra effektiviteten för dina ABC-initiativ

Lösningen har utvecklats i nära samarbete med vår kunskapspartner Plesner Advokatbyrå för att säkerställa att alla relevanta delar inkluderas i efterlevnadsarbetet. Du får de bästa förutsättningarna för att skapa en överblick över dina insatser och täcka in hela processen.

Det systematiska angreppssättet mot mutor och korruption gör det enklare att definiera, verkställa och dokumentera relevanta regler och policyer.

Detta gör det möjligt för din organisation att identifiera riskområden och vidta åtgärder där de har störst effekt. Samtidigt bidrar det till att främja kunskapsdelning inom hela organisationen och öka medvetenheten om vad du får och inte får som representant för din organisation.

Se hur vi passar in i din organisation

Boka en demo och se hur vår programvara kan hjälpa och vägleda din organisation till att uppnå ABC-efterlevnad.

Boka en demo

Bekämpning av penningtvätt – AML-efterlevnad

AML-efterlevnad

En målinriktad AML-lösning

Penningtvättslagen är ett omfattande regelverk som kan vara svår att följa på ett konsekvent sätt. Därför behövs ett kontrollerat och målinriktat arbete för att säkerställa efterlevnad.

Vår AML-lösning kan hjälpa dig att effektivisera ditt jobb så att du lättare kan upptäcka fallgropar och användningsområden samt dokumentera din efterlevnad och ditt arbete med riskdämpning.

Huvudfunktioner

Udarbejdet i samarbejde med vores partner Plesner Advokatpartnerselskab
Utarbetat i samarbete med vår partner Plesner Advokatbyrå
Öka medvetenheten om ditt penningtvättsprogram
Öka medvetenheten om ditt penningtvättsprogram
Dokumentera insatsen gällande penningtvätt för relevanta intressenter
Dokumentera insatsen gällande penningtvätt för relevanta intressenter

Öka den interna medvetenheten om AML-efterlevnad

Lösningen har utvecklats i nära samarbete med vår kunskapspartner Plesner Advokatbyrå som dagligen arbetar med penningtvättslagen. Bristande kunskap om penningtvättslagen är inte ett hinder eftersom lösningen guidar och hjälper dig att fokusera på de områden som är relevanta för din verksamhet.

Informationsflödet i hela organisationen blir mindre komplicerat eftersom lösningen gör det enkelt att involvera alla relevanta partners och delegera uppgifter. Detta bidrar till att stärka den interna kännedomen om insatsen och säkerställer att alla inblandade kontinuerligt har kontroll över rutiner och sitt individuella ansvar. På så sätt får du de bästa förutsättningarna för att skapa en god kontrollmiljö för ert kontinuerliga arbete med att säkerställa efterlevnad.

Se hur vi passar in i din organisation

Boka en demo och se hur vår programvara kan hjälpa och vägleda din organisation till AML-efterlevnad.

Boka en demo

Skräddarsy din efterlevnadslösning

Din unika efterlevnadslösning

Din unika efterlevnadslösning

Alla efterlevnadsbehov kan inte tillgodoses av befintliga lösningar. Oavsett storlek, bransch och komplexitet styrs organisationer av en uppsjö av olika regler och föreskrifter – både interna och externa. Vissa av dem är enklare att hantera medan andra kräver mer arbete och eftertanke för att säkerställa efterlevnad. Gemensamt är att de bidrar till efterlevnadssituationens komplexitet och skapar nya och speciella behov för organisationen.

Huvudfunktioner

Få tillgång till vår mall som är uppbyggd enligt vår efterlevnadslogik
Få tillgång till vår mall som är uppbyggd enligt vår efterlevnadslogik
Få hjälp och bli guidad genom hela processen
Få hjälp och bli guidad genom hela processen
Kom igång och få överblick över efterlevnadsarbetet
Kom igång och få överblick över efterlevnadsarbetet

Bygg en lösning som matchar dina behov

Vi har skapat en flexibel bygg-det-själv-lösning för vår plattform, som säkerställer att du inte äventyrar ditt efterlevnadsarbete genom att forma en uppsättning som inte är helt rätt matchning. Du kan inkorporera de premisser som du vill att ditt efterlevnadsarbete ska utgå ifrån - och därigenom ta ditt efterlevnadsarbete till en helt ny nivå. Denna bygg-det-själv-lösning bygger på samma logik som våra andra lösningar. Det innebär att användarna systematiskt får hjälp att identifiera risker och guidas genom nödvändiga steg för att säkerställa efterlevnad. 

Se hur vi passar in i din organisation

Boka en demo och se hur vår GRC-plattform kan hjälpa och vägleda din organisation till bättre styrning, riskhantering och efterlevnad.

Boka en demo

Hälsa och säkerhet – OHS-efterlevnad

OHS-efterlevnad GRC Plattform

Få en bra grund

Sjukdom och arbetsskador kan bli en dyr affär för organisationer. I många fall kan detta dock undvikas genom att skapa och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Med vår ISO 45001-lösning kan du hantera alla hälso- och säkerhetsdata samt identifiera styrkor och svagheter i arbetet. Detta ger en bra grund som du kan stå på och arbeta målinriktat för att skapa en arbetsplats som prioriterar en god arbetsmiljö.

Huvudfunktioner

Få en helhetsbild av hela insatsen
Få en helhetsbild av hela insatsen
Öka kännedomen om din OHS
Öka kännedomen om din OHS
Uppnå bra kunskapsdelning och arbetsfördelning
Uppnå bra kunskapsdelning och arbetsfördelning

Sätt medarbetarna först

Med ett riskorienterat fokus blir lösningen en systematisk process där du har möjlighet att samla, jämföra och utvärdera dina data på ett ställe. Detta hjälper dig att få en samlad överblick som du kan jämföra med den situation som din organisation befinner sig i. På så sätt har du löpande möjlighet att identifiera områden som utgör de största riskerna och därigenom förbättra personalsäkerhet, minska arbetsplatsolyckor och skapa bättre arbetsförhållanden.

Lösningens flexibla upplägg gör det möjligt att involvera alla relevanta medarbetare mer aktivt genom kunskapsdelning och arbetsfördelning. Detta säkerställer att alla aspekter av hälsa och säkerhet i dina arbetsprocesser blir involverade i det här arbetet.

Se hur vi passar in i din organisation

Boka en demo och se hur vår programvara kan hjälpa och vägleda din organisation till att uppnå ISO 45001-efterlevnad.

Boka en demo

Kvalitetsledning – QMS-efterlevnad

QMS-efterlevnad GRC plattform

Skapa en trovärdig process

Framgång med ISO 9001 definieras på olika sätt beroende på vem du frågar. För vissa organisationer handlar det om att få och behålla kunder, medan det för andra handlar om att skapa en effektiv och trovärdig leverantörskedja.

Vår lösning för efterlevnad av ISO 9001 hjälper till att skapa den bästa grunden för god kvalitetsledning genom att fokusera på underhåll och utveckling av kvalitetsprocesser.

Det blir enklare att effektivisera organisationens arbete då alla processer anpassas och styrs på samma ställe. Detta ökar produktiviteten, förbättrar kundnöjdheten och skapar förtroende eftersom du kontinuerligt lever upp till dina kunders förväntningar.

Huvudfunktioner

Slösa inte tid på onödiga analyser
Slösa inte tid på onödiga analyser
Identifiera riskområden
Identifiera riskområden
Få en helhetsbild över ditt kvalitetsarbete
Få en helhetsbild över ditt kvalitetsarbete

En guide till fullständig efterlevnad av ISO 9001

Lösningens processdrivna tillvägagångssätt gör det enklare att planera och arbeta med kvalitet när efterlevnadsarbetet samlas på ett ställe. Detta ger en samlad överblick över alla insatser. Du kan lättare identifiera och adressera risker samt sätta upp riskdämpande kontroller som bidrar till att upprätthålla kvalitetsarbetet.

Lösningens förenklade språk underlättar förståelse inom hela organisationen – även om du inte har kunskap om hela ISO 9001-standarden. Samtidigt gör den flexibla installationen det enkelt att göra förbättringar i det dynamiska arbetet och meddela alla som är involverade.

Se hur vi passar in i din organisation

Boka en demo och se hur vi kan hjälpa dig att uppnå efterlevnad av ISO 9001.

Boka en demo